(มี.ค.-มิ.ย.) ทัวร์ฮ่องกง เซิ้นเจิ้น ม่านน้ำ3มิติ 3วัน2คืน[บินSriLankan Air] 8,999.-

หมวด 1. มกราคม, 2. กุมภาพันธ์, 3. มีนาคม, ทัวร์ฮ่องกงมาเก๊าไฮไลท์     Comments Off on (มี.ค.-มิ.ย.) ทัวร์ฮ่องกง เซิ้นเจิ้น ม่านน้ำ3มิติ 3วัน2คืน[บินSriLankan Air] 8,999.-
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

โค้ดทัวร์ BI-88

วันแรก กรุงเทพฯ – ฮ่องกง –เซินเจิ้น (- /-/เย็น)

10.30 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิสนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ S สายการบินศรีลังกันแอร์ไลน์ SriLankan Airline โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน
13.15น. ออกเดินทางสู่ฮ่องกง โดยเที่ยวบิน UL 890** บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง**
สายการบินศรีลังกันแอร์ไลน์เครื่องแอร์บัส A330 มีจอทีวีส่วนตัวทุกที่นั่ง ที่นั่ง 2-4-2
16.55 น. ถึงสนามบิน Cheak Lap Kokหลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ให้ท่านออก “ Exit B”
จากนั้น นำทุกท่านเดินทางสู่เซินเจิ้นโดยรถไฟ
เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นำเข้าสู่ที่พัก FX Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่สอง เซินเจิ้น-พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น-ชาจีนผ้าไหม บัวหิมะ-หยก-หลอหวู่-โชว์ม่านน้ำ Mangrove Groove (เช้า/กลางวัน/เย็น)

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม นำท่านเที่ยวชมบรรยากาศ เซินเจิ้น เมืองที่ตั้งอยู่ตอนใต้สุดของประเทศจีน ภายหลังจากการจัดตั้งเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษเมื่อปี ค.ศ.1979 ทำให้เศรษฐกิจของจีนเติบโตและเป็นทำรายได้ให้ประเทศจีนมากที่สุด เซินเจิ้นได้รับการพัฒนาจนเจริญ ทันสมัยและมีภูมิทัศน์สวยงาม นำท่านไปยัง SHENZHEN MUSEUM (พิพิธภัณฑ์ เซินเจิ้น) ตั้งอยู่ใจกลางเมือง ภายในมีการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับเมืองเซินเจิ้น มีทั้งโบราณวัตถุ ประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วัฒนธรรมและศิลปะ เปิดให้เข้าชมมาตั้งแต่ปี 1988 จากนั้นนำท่านแวะชมและเลือกซื้อสินค้าโอท็อปของประเทศจีน เช่น ชาจีน,ผ้าไหม ,บัวหิมะ และหยก
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านเดินทางสู่ที่ช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกแหล่งใหญ่ของเซินเจิ้น“Lowu City”คนไทยรู้จักในนามมาบุญครองเมืองไทย เป็นแหล่งเสื้อผ้า กระเป๋า นาฬิกา ที่มีชื่อเสียงมากที่สุด คนไทยที่มาเที่ยวจะแวะซื้อเสื้อผ้าคุณภาพดีที่นี่ กระเป๋าหนังยี่ห้อดังๆ ของโลกเช่น หลุยส์ วิตตอง ก็มี ส่วนนาฬิกายี่ห้อดังๆ ของโลกเช่น ROLEX ก็มีให้เลือกหลายแบบ พนักงานขายหลายร้านพูดภาษาไทยได้ เหมือนคนไทยพูดภาษาอังกฤษกับลูกค้าชาวต่างประเทศ ภายในแบ่งซอยเป็นร้านขนาดเล็กมากมาย แต่ละร้านจะมี CATALOG สินค้าดังๆ ระดับโลกให้ลูกค้าเลือก หากพอใจเขาจะไปหยิบสินค้ามาให้ชม และต่อรองราคากันชนิดคนไทยขนกลับมาเมืองไทยมากมายเลยทีเดียว
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ!!เมนูเป็ดปักกิ่ง+ไวน์แดง
จากนั้นนำท่านชม MANGROVE GROOVE โชว์ม่านน้ำ การแสดงที่นำเอา แสงเลเซอร์ สี เสียง และม่านน้ำมาผสมผสานกันด้วยเทคนิคและทีมงานผู้สร้างงานระดับโลก OCTBAYได้ทุ่มทุนกว่า 200ล้านหยวนจัดแสดง ณ OCT BAY WATER SHOW THEATRE ด้วยเรื่องราวของเด็กหญิงผู้มีความกล้าหาญกับลิง ที่ช่วยกันออกตามหา เครื่องบรรเลงเพลงวิเศษ ที่จะนำมาใช้ปลดปล่อยนกออกจากเวทย์มนตร์ของป่าโกงกางท่านจะได้รับความเพลิดเพลินสนุกสนานและประทับใจกับสุดยอดการแสดงสุดอลังการ์ชุดนี้
นำเข้าสู่ที่พัก FX Hotelหรือเทียบเท่า

วันที่สาม วัดแชกงหมิว-วัดหวังต้าเซียน-โรงงานจิวเวอร์รี่-ช้อปปิ้งนาธานจิมซาจุ่ย-กรุงเทพฯ(เช้า /กลางวัน/-)

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรมนำทุกท่านเดินทางสู่ฮ่องกง โดยรถไฟ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดแชกง หรือที่รู้จักกันดีในนาม “วัดแชกงหมิว” หรือวัดกังหันนั่นเอง นมัสการเทพเจ้าแชกงเพื่อความเป็นสิริมงคล นมัสการเทพเจ้าแชกงเพื่อความเป็นสิริมงคล นำท่านนมัสการเทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัดหวังต้าเซียน หนึ่งในวัดที่โด่งดังที่สุดของฮ่องกง เทพซึ่งขึ้นชื่อในการดูแลรักษาโรคภัยไข้เจ็บและพบกับผู้คนมากมายที่นำธูปและของมาสักการะเพื่อขอพรต่างๆตั้งแต่เรื่องความรักไปจนถึงฤกษ์มงคลในการทำธุรกิจ นำท่านเยี่ยมชมโรงงาน “จิวเวอร์รี่” ที่ขึ้นชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ที่ได้รับรางวัลอันดับเยี่ยมยอดอาหาร
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย ให้ท่านเต็มอิ่มกับการช้อปปิ้งย่าน จิมซาจุ่ย มักจะตั้งต้นกันที่สถานีจิมซาจุ่ยมีร้านขายของทั้งเครื่องหนัง,เครื่องกีฬา, เครื่องใช้ไฟฟ้า,กล้องถ่ายรูปฯลฯและสินค้าแบบที่เป็นของพื้นเมืองฮ่องกงอยู่ด้วยและตามซอกตึกอันซับซ้อนมากมายมีSHOPPING COMPLEXขนาดใหญ่ชื่อOCEAN TERMINALซึ่งประกอบไปด้วยห้างสรรพสินค้าเรียงรายกันและมีทางเชื่อมติดต่อสามารถเดินทะลุถึงกันได้
(อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย) นำทุกท่านเดินทางสู่ สนามบินเช็คลัปก๊อก นำทุกท่านเช็คอิน
18.05 น. เหิรฟ้ากลับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบินSriLankan Airlines เที่ยวบินที่ UL 891
20.05 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

ตารางวันเดินทางราคา ฮ่องกง เซินเจิ้น โชว์ม่านน้ำ 3 วัน 2 คืน บิน UL
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง จำนวน ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว
4 มี..60 6 มี..60 20 8,999 8,999 8,999 3,000
11 มี..60 13 มี..60 20 8,999 8,999 8,999 3,000
18 มี..60 20 มี..60 20 8,999 8,999 8,999 3,000
25 มี..60 27 มี..60 20 8,999 8,999 8,999 3,000
01 เม.ย.60 03 เม.ย. 60 20 8,999 8,999 8,999 3,000
08 เม.ย.60 10 เม.ย. 60 20 8,999 8,999 8,999 3,000
13 เม.ย. 60 15 เม.ย. 60 20 11,999 11,,999 11,999 3,500
15 เม.ย. 60 17 เม.ย. 60 20 11,999 11,,999 11,999 3,500
22 เม.ย.60 24 เม.ย. 60 20 8,999 8,999 8,999 3,000
29 เม.ย.60 01 พ.ค. 60 20 11,999 11,999 3,500 3,500
6 พ.ค. 60 8 พ.ค. 60 20 8,999 8,999 8,999 3,000
13 พ.ค. 60 15 พ.ค. 60 20 8,999 8,999 8,999 3,000
20 พ.ค. 60 22 พ.ค. 60 20 8,999 8,999 8,999 3,000
27 พ.ค. 60 29 พ.ค. 60 20 8,999 8,999 8,999 3,000
3 มิ.ย. 60 5 มิ.ย. 60 20 8,999 8,999 8,999 3,000
10 มิ.ย. 60 12 มิ.ย. 60 20 8,999 8,999 8,999 3,000
17 มิ.ย. 60 19 มิ.ย. 60 20 8,999 8,999 8,999 3,000
24 มิ.ย. 60 26 มิ.ย. 60 20 8,999 8,999 8,999 3,000

โค้ดทัวร์ BI-88

ทัวร์ฮ่องกง ด้านล่างเลยจ้า

ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกงเทศกาล
ทัวร์ฮ่องกง ม.ค. ปีใหม่
ทัวร์ฮ่องกง ก.พ. วันเด็ก
ทัวร์ฮ่องกง มี.ค. วันวาเลนไทน์
ทัวร์ฮ่องกง เม.ย. วันตรุษจีน
ทัวร์ฮ่องกง พ.ค. วันมาฆะ
ทัวร์ฮ่องกง มิ.ย. วันจักรี
ทัวร์ฮ่องกง ก.ค. วันสงกรานต์
ทัวร์ฮ่องกง ส.ค. วันแรงงาน
ทัวร์ฮ่องกง ก.ย. วันฉัตรมงคล
ทัวร์ฮ่องกง ต.ค. วันพืชมงคล
ทัวร์ฮ่องกง พ.ย. วันวิสาขบูชา
ทัวร์ฮ่องกง ธ.ค. วันอาสาฬ
ฮ่องกงลดทั้งเกาะ วันเข้าพรรษา
วันคริสต์มาส วันออกพรรษา
วันรัฐธรรมนูญ วันปิยะ
วันแม่ วันพ่อ

สอบถามผ่าน FB Messenger คลิ๊กที่นี่

สายตรงฝ่ายขาย 0904699695

รวมโปร ทัวร์โคตรถูก Line@ คลิ๊กที่นี่แท็ก คำค้นหา

หมวด 1. มกราคม, 2. กุมภาพันธ์, 3. มีนาคม, ทัวร์ฮ่องกงมาเก๊าไฮไลท์     Comments Off on (มี.ค.-มิ.ย.) ทัวร์ฮ่องกง เซิ้นเจิ้น ม่านน้ำ3มิติ 3วัน2คืน[บินSriLankan Air] 8,999.-

จองที่พักทั่วโลก

[X] close
[X] close