(ก.ย.-ธ.ค.) ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า ลันเตา 4วัน[บินฮ่องกงแอร์ไลน์] 22,900.-

หมวด 9. กันยายน, ตุลาคม, ทัวร์ฮ่องกงมาเก๊าไฮไลท์, ธันวาคม, พฤศจิกายน, วันปิยะ (23 ต.ค.), วันพ่อ (5 ธ.ค.), วันรัฐธรรมนูญ (10 ธ.ค.)     Comments Off on (ก.ย.-ธ.ค.) ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า ลันเตา 4วัน[บินฮ่องกงแอร์ไลน์] 22,900.-
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...


ฝาก Like ฝาก Share ให้เพื่อนอ่านด้วยนะคร๊าบ

โค้ดทัวร์ PT-56

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ – ฮ่องกง –A Symphony of Lights ( – / – / เย็น )

06.00 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ K ประตู 7
สายการบินฮ่องกง แอร์ไลน์ โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก
08.25 น. ออกเดินทางสู่ฮ่องกง โดยสายการบิน ฮ่องกง แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ HX768
12.10 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานใหม่ เช็กลัปก๊อก

สายการบิน HONGKONG AIRLINES ใช้เครื่อง AIRBUS A330-200 จำนวน 283 ที่นั่ง จัดที่นั่งแบบ
2-4-2 มีจอทีวีทุกที่นั่งพร้อม บริการอาหารร้อนเสริฟและเครื่องดื่ม ทั้งขาไปและขากลับ

*****************************************************************************
11.00 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ T ประตู
6 สายการบินเอมิเรสต์ แอร์ไลน์ โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก
14.05 น. ออกเดินทางสู่ฮ่องกง โดยสายการบิน Emirates Airlines เที่ยวบินที่ EK384
18.05 น. เดินทางถึงท่าอากาศยาน เช็กลัปก๊อก สนามบินแห่งนี้ลงทุนด้วยเงินจำนวนมหาศาลร่วมแสนล้านด้วยการถมทะเลเป็นเกาะขนาดมหึมา เพื่อสร้างสนามบินโดยเฉพาะ หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว ให้ท่านรอหัวหน้าทัวร์ ณ สายพาน รับกระเป๋า เพื่อนำท่านออก ทางออก B เพื่อพบไกด์ท้องถิ่น

************ โปรแกรมการเดินทาง *************

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านชม A Symphony of Lights ความมหัศจรรย์เริ่มต้นในเวลา 20.00 น. ทุกค่ำคืน การแสดงมัลติมีเดียสุดตระการตานี้ได้รับการบันทึกในกินเนสบุ๊คว่าเป็นการแสดงแสงและเสียงแบบถาวรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก ครอบคลุมอาคารและตึกระฟ้าสำคัญๆ ที่ตั้งอยู่สองฝากฝั่งของอ่าววิคตอเรีย รวมกว่า 40 แห่ง บนดาดฟ้าของตึกเหล่านี้จะประกับประดาด้วยแสงไฟ ซึ่งเพียงกดสวิตช์ก็จะส่องแสงสว่างตระการตาเป็นสีต่างๆ แสดงให้เห็นถึงบรรยากาศอันคึกคักของฮ่องกง
นำท่านเข้าสู่ที่ PANDA HOTEL / PANTA HOTEL / MK HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สองของการเดินทาง ฮ่องกง-ซิตี้ทัวร์-นองปิง 360 ( เช้า / เที่ยง / – )

เช้า รับประทานอาหาร แบบติ๋มซำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ วัดเชอกุง หรือที่รู้จักกันดีในนาม “แชกงหมิว” ถูกกล่าวขานให้เป็นปลายทางของ การแก้ชง ตามความเชื่อที่ว่า การหมุนกังหัน จะช่วยหมุนชีวิตพลิกผันจากร้ายกลายเป็นดีได้ และการเริ่มต้นปีใหม่ หลังวันตรุษจีน จะต้องมีการแก้เคล็ดที่นี่ โดยความเชื่อของชาวฮ่องกง กังหันลม จะพาชีวิตราบรื่นล้อลมและธุรกิจเงินทองวิ่งฉิว เหมือนกังหันลู่ลม
นำท่านสู่ วัดเจ้าแม่กวนอิม ที่ฮ่องฮำ(KUN IM TEMPLE) วัดแห่งนี้มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในฮ่องกง ให้ทุกท่านได้ขอพระองค์เจ้าแม่กวนอิมพระโพธิสัตว์แห่งความเมตตา ช่วยคุ้มครองและปกปักรักษา ให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองในทุกๆ ด้าน
นำท่านเยี่ยมชมโรงงานจิวเวอร์รี่ที่ขึ้นชื่อของฮ่องกง พร้อมชมร้านหยกเป็นสินค้าโอท๊อปท้องถิ่น

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ วัดชิหลิน หรือ สำนักชี (CHI LIN NUNNERY) สำนักชีแห่งนี้สร้างขึ้นตามสถาปัตยกรรมสมัยราชวงศ์ถัง เป็นแหล่งพำนักเพื่อความสงบ ภายในวัดมีสระบัวอันงดงาม สวนที่จัดแต่งอย่างประณีต และชายคาอารามลวดลายดอกบัวอันวิจิตร และมีรูปองค์พระโพธิสัตว์หลายปาง รวมทั้งเจ้าแม่กวนอิม ซึ่งประทับอยู่ในศาลด้านใน สำนักชีแห่งนี้ได้รับการบูรณะไปเมื่อปี 2000 จากที่สร้างขึ้นโดยใช้การเข้าไม้ทั้งหลังโดยไม่ใช้ตะปูเลยนอก จากท่อระบายน้ำที่เป็นเหล็ก นับเป็นการผสมผสานแบบใหม่ ซึ่งเป็นวัดที่สวยแห่งหนึ่งในฮ่องกงเจริญรุ่งเรือง นำท่านเดินทางสู่ เกาะลันเตา ซึ่งมีขนาดใหญ่เป็นสองเท่าของเกาะฮ่องกง และเป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในคาบสมุทรฮ่องกง นำท่านนั่งกระเช้า Ngong ping 360 จากตุงชุงสู่ที่ราบนองปิง เป็นกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก ท่านจะได้ชมทิวทัศน์รอบตัว 360 องศาของเกาะลันเตา พบกับสถาปัตยกรรมจีนโบราณของหมู่บ้านนองปิงบนพื้นที่ 1.5 เฮคตาร์ ให้ท่านนมัสการพระใหญ่วัดโป่หลิน องค์พระสร้างจากการเชื่อมแผ่นสัมฤทธิ์ถึง 200 แผ่น หนัก 250 ตันและสูง 34 เมตร องค์พระหันพระพักตร์ไปยังเนินเขาเบื้องล่างบริเวณทะเลจีนใต้
(ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ และกำหนดการเปิด-ปิดบำรุงรักษากระเช้า หากกระเช้าปิดให้บริการ เราจะนำท่านขึ้นโดยรถ สงวนสิทธิ์หากไม่สามารถขึ้นกระเช้าอันเกิดจากสาเหตุข้างต้นทุกกรณี)
อิสระช้อปปิ้ง สินค้า HONGKONG FACTORY OUTLET ที่ตุงชุง แหล่งรวมเสื้อผ้าแบรนด์เนมมากว่า 40 แบรนด์ดัง ลดราคามากกว่า 70% ,รองเท้ากีฬา ,ร้านอาหาร ,ซุปเปอร์มาร์เก็ตฯลฯ (อิสระอาหารค่ำ)

** กรณีเปลี่ยนจาก พระใหญ่เกาะลันเตา เป็นดิสนีย์แลนด์ เพิ่มท่านละ 2,000 บาท **
(นำนั่งรถไฟเดินทางไปดิสนีย์แลนด์ ขากลับ รถโค้ชปรับอากาศ กรณีเดินทางน้อยกว่า 5 ท่านนำท่านนั่งรถแท็กซี่)
นำท่านเข้าสู่ที่ PANDA HOTEL / PANTA HOTEL / MK HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สามของการเดินทาง ฮ่องกง-มาเก๊า-ซิตี้ทัวร์-ชมเวเนเชี่ยน ( เช้า /เที่ยง /- )

เช้า รับประทานอาหาร แบบติ๋มซำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ มาเก๊าโดยเรือเฟอร์รี่ (1 ชั่วโมง) “มาเก๊า” ในอดีตมาเก๊าเป็นเพียงแค่หมู่บ้านเกษตรกรรม
และประมงเล็กๆ โดยมีชาวจีนกวางตุ้งและฟูเจี้ยนเป็นชนชาติดั้งเดิม จนมาถึงช่วงต้นศตวรรษที่ 16 ชาว
โปรตุเกสได้เดินเรือเข้ามายังคาบสมุทรแถบนี้เพื่อติดต่อค้าขายกับชาวจีน และมาสร้างอาณานิคมอยู่ในแถบ
นี้ที่สำคัญคือชาวโปรตุเกสได้นำพาเอาความเจริญรุ่งเรืองทางด้านสถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรมของชาติ
ตะวันตกเข้ามาอย่างมากมาย

นำท่านเดินทางสู่ วัดอาม่า เป็นวัดเก่าแก่ เป็นต้นกำเนิดชื่อเกาะมาเก๊า มี สาม ศาล ไม่มีศาลพระพุทธมีแต่ อาม่าหรือเจ้าแม่ทับทิมอยู่ทั้งสามศาล จากนั้นนำท่านชม วิหารเซนต์ปอล โบสถ์แห่งนี้เคยเป็นส่วนหนึ่งของวิทยาลัย
เซนต์ปอล ซึ่งก่อตั้งในปี 1594 และปิดไปในปี 1762 และเป็นมหาวิทยาลัยตามแบบตะวันตกแห่งแรกของเอเชียตะวันออก โบสถ์เซนต์ปอล สร้างขึ้นในปี 1580 แต่ถูกทำลายถึงสองครั้ง ในปี1595 และ1601ตามลำดับจนกระทั่งเกิดเพลิงไหม้ในปี 1835 ทั้งวิทยาลัยและโบสถ์ถูกทำลายจนเหลือแต่ด้านหน้าของตึกฐานโบสถ์ส่วนใหญ่และบันไดหน้าด้านหน้าของตึกแสดงให้เห็นถึงสไตล์ผสมระหว่างตะวันออกและตะวันตกและมีอยู่ที่นี่เพียงแห่งเดียวเท่านั้นในโลก จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งย่านเซนาโด้สแควร์ ถือได้ว่าเป็นทำเลทองทางธุรกิจของมาเก๊าเพราะรวบรวมสินค้าคุณภาพและร้านค้า ต่างๆไว้มากมาย มีเสื้อผ้าทุกแบบทุกสไตล์ และยังมีสินค้าจากโรงงานผู้ผลิตสินค้าต่างๆของมาเก๊าวางขายอยู่ด้วยเรียกว่า ช้อปปิ้งที่นี่แห่งเดียวก็คุ้มเกินพอ

เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
นำท่านชมบรรยากาศภายในบริเวณของ VENATIAN HOTEL ตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมแบบ
บารอคธีมของโรงแรมเป็นแบบสถาปัตยกรรมประวัติศาสตร์ของชาวเวนิส ท่านจะได้พบกับร้านค้าช้อปปิ้ง
กว่า 350 ร้าน มีทั้งสินค้าแบรนด์เนมมากมายให้ท่านเลือก และยังมีสปาสุดหรูหราให้ท่านเลือกใช้บริการ มี
ร้านอาหารกว่า 20 ร้านและที่นั่งรองรับกว่า 1,000 ที่นั่งภายในมีเนื้อที่กว้างขวางที่สามารถใช้ในการจัด
นิทรรศการ หรือสัมมนา และท่านยังสามารถล่องเรือกอนโดล่าภายใน(ไม่รวมในค่าทัวร์) บริเวณของ
โรงแรมและยังมีขบวนพาเหรดให้ท่านได้ชื่นชมอันตระการตา
นำท่านเข้าสู่ที่พัก… BEST WESTERN TAIPA HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ของการเดินทาง มาเก๊า-ฮ่องกง-ช้อปปิ้ง-กรุงเทพฯ ( เช้า / -/ – )

เช้า รับประทานอาหาร ณ โรงแรมที่พัก
นำท่านเดินทางสู่ ฮ่องกง โดยเรือ Ferry ( 1 ชม. ) …

ให้ท่านได้ อิสระช้อปปิ้งย่าน จิมซาจุ่ย (ถนนนาธาน)
ขาช้อปทั้งหลายต่างรู้ดีว่าหาก กำลังมองหาสินค้าแฟชั่น หรือ เครื่องสำอาง เครื่องเสริมความงามแล้ว ละก็ ต้องมาที่ฮ่องกง เพราะที่นี่คือเมืองในฝันของนักช้อป ที่มีทั้งร้านค้านำสมัยและมีชื่อเสียงจำหน่ายเครื่องสำอางแบรนด์ดังจากทั่วโลก รวมไปถึงเสื้อผ้าจากดีไซน์เนอร์ท้องถิ่น รวมถึงสมาร์ทโฟนรุ่นล่าสุด กล้องดิจิตอลวีดีโอ หรือ แท็บเล็ตแบรนด์ดังจากทั่วโลกในราคาที่ถูกที่สุดอยู่ใช่หรือไม่ ไม่ต้องมองหาที่ไหนไกล คุณเลือกสรรได้ตามต้องการที่ ฮ่องกง เท่านั้น เพราะที่นี่มีห้างและถนนที่ขายสินค้าดิจิตอลโดยเฉพาะที่จะคอยกระตุ้นต่อมอยากของเหล่าสาวกไอทีทั้งหลาย ด้วยสินค้าดิจิตอลรุ่นใหม่ รวมไปถึงฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ หรือ แม้กระทั่งชุดโฮมเธียเตอร์รุ่นใหม่ล่าสุด
หรือ ซื้อทัวร์
ดิสนีย์แลนด์ บัตร+รถรับส่ง ท่านละ 3,000 บาท : เด็ก ต่ำกว่า 11 ปี 2,800 บาท
(นั่งรถไฟเดินทางไปดิสนีย์แลนด์ ขากลับ รถโค้ชปรับอากาศ เดินทางไม่น้อยกว่า 5 ท่าน ไม่ได้ดูพลุ)
ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบิน…
*******************************************************************

18.00 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน ฮ่องกง แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ HX 765 (ไม่บินพุธและอาทิตย์)
19.50 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
***************************
22.45 /23.55 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน ฮ่องกง แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ HX 761
00.45/01.55 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

**********************ขอบพระคุณอย่างสูง*****************************

21.15 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Emirates Airlines เที่ยวบินที่ EK385
23.15 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

กำหนดเดินทาง

ผู้ใหญ่

(ห้องละ 2 ท่าน)

ท่านละ

 เด็ก(ต่ำกว่า 12 ปี)

มีเตียงเสริม

พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

เด็ก(ต่ำกว่า 12 ปี)

ไม่มีเตียง

พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

พักท่านเดียว

เพิ่ม

1-4,2-5,3-6,8-11,9-12,10-13,15-18,16-19,17-20,22-25,23-26,24-27 กันยายน 22,900.- 21,900.- 20,900.- 5,000.-
13-15 , 27-29 ตุลาคม 23,900.- 22,900.- 21,900.- 5,500.-
3-6,4-7,5-8,10-13,11-14,        12-15,17-20,18-21,19-22,     24-27,25-28,26-29 พฤศจิกายน 22,900.- 21,900.- 20,900.- 5,000.-
1-4,15-18,16-19,17-20,22-25 ธันวาคม 22,900.- 21,900.- 20,900.- 5,000.-

โค้ดทัวร์ PT-56

แท็ก คำค้นหา

หมวด 9. กันยายน, ตุลาคม, ทัวร์ฮ่องกงมาเก๊าไฮไลท์, ธันวาคม, พฤศจิกายน, วันปิยะ (23 ต.ค.), วันพ่อ (5 ธ.ค.), วันรัฐธรรมนูญ (10 ธ.ค.)     Comments Off on (ก.ย.-ธ.ค.) ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า ลันเตา 4วัน[บินฮ่องกงแอร์ไลน์] 22,900.-

เรื่องมาใหม่ใน "9. กันยายน ตุลาคม ทัวร์ฮ่องกงมาเก๊าไฮไลท์ ธันวาคม พฤศจิกายน วันปิยะ (23 ต.ค.) วันพ่อ (5 ธ.ค.) วันรัฐธรรมนูญ (10 ธ.ค.) "

จองที่พักทั่วโลก[X] close
[X] close
[X] close