(ก.ค.-ส.ค.) ทัวร์ฮ่องกง นองปิง ช้อปปิ้ง 3วัน2คืน[บินEMIRATES] 15,900.-

หมวด 7. กรกฎาคม, 8. สิงหาคม, ทัวร์ฮ่องกงมาเก๊าไฮไลท์, วันแม่ (12 ส.ค.)     Comments Off on (ก.ค.-ส.ค.) ทัวร์ฮ่องกง นองปิง ช้อปปิ้ง 3วัน2คืน[บินEMIRATES] 15,900.-
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

โค้ดทัวร์ SG-51

วันที่ 1 สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) – Symphony Of Light

10.30 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้า 6 เคาน์เตอร์ T สายการบิน EMIRATES โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ

14.00 น. ออกเดินทางสู่ ฮ่องกง โดยเที่ยวบินที่ EK384

18.05 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน CHEK LAP KOK สนามบินแห่งใหม่บน เกาะลันเตา
จากนั้นนำท่านเดินทางผ่านเส้นทางไฮเวย์อันทันสมัย ผ่าน สะพานแขวนซิงหม่า TSING MA BRIDGE ซึ่งเป็นสะพานแขวนทางรถยนต์ ที่มีความยาวมากกว่า 2.2 กิโลเมตรซึ่งได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังระดับโลก นอร์แมน ฟอสเตอร์ ระหว่างทางท่านจะได้ชมทิวทัศน์ของเกาะฮ่องกง นำท่านชม Symphony of Lights ความมหัศจรรย์เริ่มต้นในเวลา 20.00 น. ทุกค่ำคืน การแสดงมัลติมีเดียสุดยอดตระการตาที่ได้รับการบันทึกในกินเนสบุ๊คว่าเป็นการแสดงแสงและเสียงถาวรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลก ครอบคลุมพื้นที่อาคารตึกระฟ้าสำคัญต่างๆ ที่ตั้งอยู่สองฟากฝั่งของอ่าววิคตอเรียโดยบนดาดฟ้าของตึกเหล่านี้ ประดับไปด้วยแสงไฟ ซึ่งเพียงกดสวิตช์ก็จะส่องแสงสว่างตระการตาเป็นสีต่างๆ แสดงให้เห็นถึงบรรยากาศอันคึกคักของฮ่องกงได้

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก Harbour Plaza 8 Degrees Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่ 2 อ่าวรีพัลส์ เบย์ – วัดแชกงหมิว – โรงงาน Jewelry – ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร (ติ่มซำ)
จากนั้นนำท่านสู่หาดทราย อ่าวรีพัลส์ เบย์ หาดทรายรูปจันทร์เสี้ยวที่สวยที่สุดแห่งหนึ่ง และยังใช้เป็นฉากในการถ่ายทำภาพยนตร์ไปหลายเรื่อง มีรูปปั้นของ เจ้าแม่กวนอิม และเจ้าแม่ทินโห่วซึ่งทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองชาวประมง โดดเด่นอยู่ท่ามกลาวที่ทอดยาวลงสู่ชายหาด ให้ท่านได้นมัสการขอพรจากเจ้าแม่กวนอิม และเทพเจ้าแห่งโชคลาภเพื่อเป็นสิริมงคล และให้ท่านได้ข้าม สะพานต่ออายุ ซึ่งเชื่อกันว่าข้ามหนึ่งครั้งจะมีอายุเพิ่มขึ้น 3 ปี จากนั้นนำท่านสักการะที่ วัดแชกงหมิว หรือวัดกังหันนำโชค วัดนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลซ่าถิ่น ซึ่งถือเป็นชานเมืองของ ฮ่องกง เป็นวัดเกาแก่ของฮ่องกงสร้างขึ้นเมื่อ 400 กว่าปีที่ผ่านมาแล้วในสมัยราชวงศ์ชิง ขึ้นชื่อลือชาในเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ในด้านของโชคลาภทรัพย์สินเงินทอง โดยมีรูปปั้นเจ้าพ่อแชกง และดาบไร้พ่ายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวัด และวัดแชกงยังเป็นที่มาของจี้กังหันนำโชคที่มีชื่อเสียงของวงการท่องเที่ยวฮ่องกง

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นแวะชม โรงงานจิวเวลรี่ ซึ่งเป็นโรงงานที่มีชื่อเสียงในเรื่องการออกแบบเครื่องประดับจากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้งย่าน จิมซาจุ่ย ถนนนาธาน ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมสินค้าแบรนด์เนมจากทั่วทุกมุมโลก ให้ท่านได้เลือกซื้อสิ้นค้าประเภทต่างๆ อย่างเต็มอิ่มจุใจ ไม่ว่าท่านจะมีรสนิยมแบบไหน ศูนย์การค้าชั้นเลิศของฮ่องกงมีทุกสิ่งที่คุณต้องการ ศูนย์การค้าที่กว้างขวางเหล่านี้ เป็นแหล่งรวมห้องเสื้อที่จำหน่ายสินค้าแบรนด์เนมของดีไซเนอร์นานาชาติชื่อดังจากทั่วทุกมุมโลกอีกทั้งเป็นที่ๆคุณสามารถจะอิ่มอร่อยกับอาหารชั้นเลิศ บรรยากาศหรู หรือเลือกช้อปปิ้งที่ Ocean Terminal และ Harbour City แหล่งรวมสินค้าแบรนด์เนมชั้นนำให้เลือกชมและช้อป อาทิ ESPRIT,GIORDANO,G2000,BOSSINI และอื่นๆอีกมากมาย
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก Harbour Plaza 8 Degrees Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่ 3 นั่งกระเช้านองปิง – พระใหญ่นองปิง – ช้อปปิ้ง City gate outlet – สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร (ติ่มซำ)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เกาะลันเตา ซึ่งมีขนาดใหญ่เป็นสองเท่าของเกาะฮ่องกง และเป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในคาบสมุทรฮ่องกง นำท่านนั่งกระเช้า Ngongping ท่านจะได้ชมทิวทัศน์รอบตัว 360 องศา ของเกาะลันเตา และพบกับสถาปัตยกรรมจีนโบราณของหมู่บ้านนองปิง เต็มไปด้วยร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านขายของที่ระลึกมากมาย นำท่านนมัสการ พระใหญ่ทินถ่าน พระใหญ่นี่มีความสูงถึง 34 เมตร สร้างจากทองสัมฤทธิ์ เป็นพระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งพระหัตถ์ด้านขวายกขึ้นความหมายคือขจัดปัดเป่าความทุกข์ พระหัตถ์ด้านซ้ายวางที่หน้าตักเพื่อรับคำขอพรจากผู้ที่มีกราบไหว้ รอบข้างองค์พระมีเทวดา 6 องค์ กำลังถวายสิ่งของมีความหมายถึง ความดี เมตตา อดทน สงบ สมาธิ และปัญญา ใต้ฐานบัวมีพิพิธภัณฑ์ ภายในแบ่งออกเป็น 3 ห้อง ได้แก่ ภาพวาดสีน้ำมันบอกเล่าเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของพระพุทธเจ้า วงล้อพระพุทธธรรม และพระบรมสารีริกธาตุ จากประเทศศรีลังกา จากนั้นอิสระช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมที่ CITYGATE OUTLETS แหล่งรวมสินค้าแบรนด์เนมชั้นนำมากกว่า 40 แบรนด์ดัง ลดราคาสูงสุดถึง 70% หรืออิสระช้อปปิ้งย่าน จิมซาจุ่ย ถนนนาธาน

เที่ยง อิสระให้ท่านรับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย

21.45 น. ออกเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิน EMIRATES เที่ยวบินที่ EK385
23.45 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ

วันเดินทาง หมายเหตุ ราคาทัวร์ (บาท / ท่าน) พักห้องละ 2 ท่าน
ผู้ใหญ่ เด็กไม่เกิน 12 ปี พักกับผู้ใหญ่
(มีเตียง)
เด็กไม่เกิน 12 ปี พักกับผู้ใหญ่
(ไม่มีเตียง)
พักเดี่ยว
เดือน   กรกฎาคม
17 ก.ค. 59 19 ก.ค. 59   16,900 16,900 15,900 5,000
28 ก.ค. 59 30 ก.ค. 59   15,900 15,900 14,900 5,000
เดือน   สิงหาคม
12 ส.ค. 59 14 ส.ค. 59   17,900 17,900 16,900 5,000
13 ส.ค. 59 15 ส.ค. 59   17,900 17,900 16,900 5,000
26 ส.ค. 59 28 ส.ค. 59   16,900 16,900 15,900 5,000

โค้ดทัวร์ SG-51

ทัวร์ฮ่องกง ด้านล่างเลยจ้า

ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกงเทศกาล
ทัวร์ฮ่องกง ม.ค. ปีใหม่
ทัวร์ฮ่องกง ก.พ. วันเด็ก
ทัวร์ฮ่องกง มี.ค. วันวาเลนไทน์
ทัวร์ฮ่องกง เม.ย. วันตรุษจีน
ทัวร์ฮ่องกง พ.ค. วันมาฆะ
ทัวร์ฮ่องกง มิ.ย. วันจักรี
ทัวร์ฮ่องกง ก.ค. วันสงกรานต์
ทัวร์ฮ่องกง ส.ค. วันแรงงาน
ทัวร์ฮ่องกง ก.ย. วันฉัตรมงคล
ทัวร์ฮ่องกง ต.ค. วันพืชมงคล
ทัวร์ฮ่องกง พ.ย. วันวิสาขบูชา
ทัวร์ฮ่องกง ธ.ค. วันอาสาฬ
ฮ่องกงลดทั้งเกาะ วันเข้าพรรษา
วันคริสต์มาส วันออกพรรษา
วันรัฐธรรมนูญ วันปิยะ
วันแม่ วันพ่อ

สอบถามผ่าน FB Messenger คลิ๊กที่นี่

สายตรงฝ่ายขาย 0904699695

รวมโปร ทัวร์โคตรถูก Line@ คลิ๊กที่นี่แท็ก คำค้นหา

หมวด 7. กรกฎาคม, 8. สิงหาคม, ทัวร์ฮ่องกงมาเก๊าไฮไลท์, วันแม่ (12 ส.ค.)     Comments Off on (ก.ค.-ส.ค.) ทัวร์ฮ่องกง นองปิง ช้อปปิ้ง 3วัน2คืน[บินEMIRATES] 15,900.-

จองที่พักทั่วโลก

[X] close
[X] close