(พ.ค.-ต.ค.) ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระ 9วัด[บินHX/EK] 17,900.-



ฝาก Like ฝาก Share ให้เพื่อนอ่านด้วยนะคร๊าบ

โค้ดทัวร์ PT-28

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ – ฮ่องกง ( – / – / เย็น )

06.00 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ K ประตู 7
สายการบินฮ่องกง แอร์ไลน์ โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก
08.25 น. ออกเดินทางสู่ฮ่องกง โดยสายการบิน ฮ่องกง แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ HX768
12.10 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานใหม่ เช็กลัปก๊อก

สายการบิน HONGKONG AIRLINES ใช้เครื่อง AIRBUS A330-200 จำนวน 283 ที่นั่ง จัดที่นั่งแบบ
2-4-2 มีจอทีวีทุกที่นั่งพร้อม บริการอาหารร้อนเสริฟและเครื่องดื่ม ทั้งขาไปและขากลับ
อิสระช้อปปิ้ง ย่านนาธาน
*****************************************************************************
11.00 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ T ประตู
6 สายการบินเอมิเรสต์ แอร์ไลน์ โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก
13.45 น. ออกเดินทางสู่ฮ่องกง โดยสายการบิน Emirates Airlines เที่ยวบินที่ EK384
17.45 น. เดินทางถึงท่าอากาศยาน เช็กลัปก๊อก สนามบินแห่งนี้ลงทุนด้วยเงินจำนวนมหาศาลร่วมแสนล้านด้วยการถมทะเลเป็นเกาะขนาดมหึมา เพื่อสร้างสนามบินโดยเฉพาะ หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว ให้ท่านรอหัวหน้าทัวร์ ณ สายพาน รับกระเป๋า เพื่อนำท่านออก ทางออก B เพื่อพบไกด์ท้องถิ่น
***************************************************************************************************
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตคาร
นำท่านชม A Symphony of Lights ความมหัศจรรย์เริ่มต้นในเวลา 20.00 น. ทุกค่ำคืน การแสดงมัลติมีเดียสุดตระการตานี้ได้รับการบันทึกในกินเนสบุ๊คว่าเป็นการแสดงแสงและเสียงแบบถาวรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก ครอบคลุมอาคารและตึกระฟ้าสำคัญๆ ที่ตั้งอยู่สองฝากฝั่งของอ่าววิคตอเรีย รวมกว่า 40 แห่ง บนดาดฟ้าของตึกเหล่านี้จะประกับประดาด้วยแสงไฟ ซึ่งเพียงกดสวิตช์ก็จะส่องแสงสว่างตระการตาเป็นสีต่างๆ แสดงให้เห็นถึงบรรยากาศอันคึกคักของฮ่องกง
นำท่านเข้าสู่ที่ PANDA HOTEL / DORSETT TSUEN WAN HOTEL / MK HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สองของการเดินทาง นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์  ( เช้า /เที่ยง / เย็น )

เช้า  รับประทานอาหารเช้าแบบติ่มซ่ำ ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านนมัสการเจ้าแม่ทับทิม วัดที่ 1 วัดเทียนโห่ว (TIN HUA TEMPLE) เพื่อคุ้มครองการเดินทางให้ปลอดภัย หรือ เรียกว่าเทพธิดาแห่งสรวงสวรรค์ หรือ เทพีแห่งท้องทะเล เป็นเชื่อกันว่า ท่านจะปกป้องชาวประมงให้รอดพ้นจากพายุและความหายนะทางเล มาอย่างช้านาน
นำท่านสู่ วัดที่ 2 วัดหยู่นหยู่น (YUEN YUEN INSTITUTE)เพื่อให้ได้ได้เทพเจ้าประจำตัว พร้อมสักการะพระบรมศาสดาของพุทธ เต๋า และ ขงจื้อไหว้ไท้ส่วยเอี้ย เทพเจ้าคุ้มครองดวงชะตา วัดแห่งนี้ถือว่าเป็นศูนย์รวมทางศาสนาขนาดใหญ่เพราะเป็นวัดเดียวในฮ่องกง ที่บูชาศาสตนาพุทธ เต๋ม และ ขงจื้อ วัดแห่งนี้ มีวิหารและหอฟ้า สร้างด้วยหินธรรมชาติด้านหลังเพื่อรับพลังมังกรจากภูเขา ด้านซ้ายขาวโอบล้อมด้วยมังกรเขียว เป็นวัดที่สวยงามและมีขนาดใหญ่อยู่บริเวณเนินเขาใกล้หมู่บ้านโลไว
ต่อด้วยนำท่านนมัสการ วัดที่ 3 เจ้าแม่กวนอิม ที่ฮ่องฮำ(KUN IM TEMPLE) วัดแห่งนี้มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในฮ่องกง ให้ทุกท่านได้ขอพระองค์เจ้าแม่กวนอิมพระโพธิสัตว์แห่งความเมตตา ช่วยคุ้มครองและปกปักรักษา ให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองในทุกๆ ด้าน นำท่านเยี่ยมชมโรงงานจิวเวอร์รี่ที่ขึ้นชื่อของฮ่องกง

นำท่านเดินทางสู่ วัดที่ 4 วัดหม่านโม๋ (MAN MO TEMPLE) หรือเทพเจ้ากวนอู เป็นวัดที่มีความสวยงามดุจภาพวาด สร้างขึ้นเพื่ออุทิศแก่เทพแห่งวรรณกรรม (หมั่น) และเทพแห่งสงคราม (โหม่) ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของนักศึกษาผู้มีความปรารถนาจะผ่านการสอบคัดเลือกของราชสำนักในจีน ซึ่งเป็นระบบที่มีความเข้มงวด และมีวัตถุประสงค์เพื่อเฟ้นหาเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองที่ดีที่สุดให้แก่รัฐ วัดนี้สร้างในปี 1847 และยังคงเป็นสถานบูชาหมั่นโหม่ที่ใหญ่ที่สุดในฮ่องกง การได้หยุดพักอย่างสงบใต้ขดธูปขนาดใหญ่ที่แขวนเรียงรายอยู่เบื้องบนนั้น ถือเป็นความสุขในอีกมุมหนึ่ง ที่ตรงกันข้ามกับทางเดินที่แออัดจอแจในย่านธุรกิจการเงินบริเวณใกล้เคียงอย่างสิ้นเชิง วัดหมั่นโหม่ สร้างขึ้นเพื่อบูชาเทพเจ้าทั้งปวงบนสรวงสวรรค์ ส่วน Kung Sor สร้างขึ้นทางตะวันตกของวัดเพื่อเป็นห้องประชุมและอภิปรายถกเถียงและตกลงปัญหาข้อพิพาทในชุมชนในปี 1908 วัดได้ตกไปอยู่ในความดูแลของเครือโรงพยาบาลตุงหวาอย่างเป็นทางการ ก่อนจะถูกขึ้นทะเบียนเป็นอาคารประวัติศาสตร์ในปี 2009 และได้รับการอนุรักษ์ไว้ในฐานะอนุสรณ์สถาน
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านสู่หาดทราย วัดที่ 5 รีพลัสเบย์ REPULSE BAY หาดทรายรูปจันทร์เสี้ยวแห่งนี้สวยทีสุดแห่งหนึ่ง และยังใช้เป็นฉากในการถ่ายทำภาพยนตร์ในหลายเรื่อง ชายหาดแห่งนี้เป็นสถานที่ยอดฮิตของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติใครมาฮ่องกงแล้วไม่ได้มาขอพรที่อ่าวรีพัลส์เบย์ ที่ฝั่งเกาะฮ่องกง แห่งนี้ถือว่ายังมาไม่ถึงฮ่องกง ที่นี่เป็นที่ประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิม เจ้าแม่ทับทิม เจ้าแม่แห่งท้องทะเลผู้คนมาขอพร เทพเจ้าแห่งโชคลาภ มีสะพานต่ออายุโดยมีความเชื่อที่ว่าถ้าใครได้เดินข้ามสะพานนี้แล้วอายุจะยาวขึ้นอีก 3 ปี และรูปปั้นเทวรูปและสิ่งศักดิ์สิทธ์ต่างๆ ของชาวฮ่องกง ประวัติของหาดรีพัลส์เบย์ของฮ่องกงเป็นชายหาดที่สวยอีกหนึ่งแห่งของเกาะฮ่องกง ตั้งอยู่บริเวณทางตอนใต้ของเกาะฮ่องกง ชื่อของอ่าวนี้ได้มาจากชื่อเรือรบ
ของชาวอังกฤษ เดิมเคยเป็นท่าเทียบจอดเรือ ที่หาดรีพัลสเบย์แห่งนี้เพื่อรักษาการเมื่อครั้งเข้าปราบโจรสลัดที่
คอยปล้นเรือขนส่งสินค้าที่เดินทางผ่านเส้นนี้ จึงได้ชื่อว่าหาดรีพัลส์เบย์ ในสมัยก่อนหน้าหาดจะไม่กว้าง
เหมือนปัจจุบันนี้เพราะปัจจุบันนี้ได้ถมทะเลออกไปเพื่อให้มีชายหาดที่ยาวมากขึ้นเพื่อใช้เป็นที่พักผ่อนนอน
อาบแดดของชาวฮ่องกงและรองรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการมาปิคนิกริมชายหาด
นำท่านเดินทางสู่ วัดที่ 6 วัดเชอกุง(CHE KUNG TEMPLE) หรือที่รู้จักกันดีในนาม “วัดแชกงหมิว” ถูกกล่าวขานให้เป็นปลายทางของ การแก้ชง ตามความเชื่อที่ว่า การหมุนกังหัน จะช่วยหมุนชีวิตพลิกผันจากร้ายกลายเป็นดีได้ และการเริ่มต้นปีใหม่ หลังวันตรุษจีน จะต้องมีการแก้เคล็ดที่นี่ โดยความเชื่อของชาวฮ่องกง กังหันลม จะพาชีวิตราบรื่นล้อลมและธุรกิจเงินทองวิ่งฉิว เหมือนกังหันลู่ลม ตำนานของ แชกงหมิว (หมิวคือกังหัน) ศาลสถิตของเทพเจ้าแชกง ที่มีประวัติเล่าต่อกันมาว่า อดีตท่านเป็นนายพลแชกง ในสมัยราชวงศ์ซ่งของจีน และเป็นนายพลที่คุ้มครองให้ฮ่องเต้ราชวงศ์นี้อยู่รอดปลอดภัยและมีเรื่องเล่าว่า เคยมีโจรสลัดจะยกทัพมาปล้น “หมู่บ้านซ่าถิ่น” ลูกบ้านแตกตื่นอพยพขนข้าวของหนีหมด แต่มีหญิงคนหนึ่งกำลังจะพาลูกหนีเช่นกัน ระหว่างทางเธอพบกับชายชราเคราขาวยาวเฟื้อย ลักษณะน่าเกรงขาม ถามไถ่เรื่องราวกับเธอ และชายชราคนนั้นบอกให้หญิงคนนั้นกลับไปยังหมู่บ้านและพับกังหันลมกระดาษ ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ และเสียบไว้หน้าหมู่บ้าน ต่อมา โจรสลัดก็ยกพลผ่านหมู่บ้านนั้นไป โดยไม่มีการปล้นสะดม ชาวบ้านจึงเชื่อกันว่า ชายชราคนนั้นคือ นายพลแชกง และหมู่บ้านนั้นต่อมา ก็ตั้งวัดกังหันลมนี้เอง ตำนานการเป็นนายพลของท่านแชกง เกี่ยวเนื่องมาถึงความเชื่อ ในธรรมเนียมการไหว้เทพเจ้าองค์นี้ นั่นคือ เมื่อเข้าไปในศาล (ห้ามถ่ายรูป) และยืนอยู่เบื้องหน้ารูปปั้นขนาดมหึมาของท่านแชกงแล้ว ต้องอธิษฐานขอพรและมองหน้าท่าน อย่างมุ่งมั่น จากนั้น จึงไปทำพิธี “หมุนกังหันแห่งโชคชะตา” เมื่อหมุนกังหันเสร็จแล้ว ต้องไปลั่นกลองที่อยู่ด้านหลัง 8-9 ครั้ง เพื่อเป็นการบอกกล่าวกับเทพเจ้าว่ามีคนมาเคารพบูชา การลั่นกลอง เป็นธรรมเนียมรับต่อมาจากนักรบ ที่จะลั่นกลองรบเมื่อประสบชัยชนะหลังออกศึกนั่นเอง
ให้ท่านได้ อิสระช้อปปิ้งย่าน จิมซาจุ่ย (ถนนนาธาน) ขาช้อปทั้งหลายต่างรู้ดีว่าหาก กำลังมองหาสินค้าแฟชั่น หรือ เครื่องสำอาง เครื่องเสริมความงามแล้ว ละก็ ต้องมาที่ฮ่องกง เพราะที่นี่คือเมืองในฝันของนักช้อป ที่มีทั้งร้านค้านำสมัยและมีชื่อเสียงจำหน่ายเครื่องสำอางแบรนด์ดังจากทั่วโลก รวมไปถึงเสื้อผ้าจากดีไซน์เนอร์ท้องถิ่น รวมถึงสมาร์ทโฟนรุ่นล่าสุด กล้องดิจิตอลวีดีโอ หรือ แท็บเล็ตแบรนด์ดังจากทั่วโลกในราคาที่ถูกที่สุดอยู่ใช่หรือไม่ ไม่ต้องมองหาที่ไหนไกล คุณเลือกสรรได้ตามต้องการที่ ฮ่องกง เท่านั้น เพราะที่นี่มีห้างและถนนที่ขายสินค้าดิจิตอลโดยเฉพาะที่จะคอยกระตุ้นต่อมอยากของเหล่าสาวกไอทีทั้งหลาย ด้วยสินค้าดิจิตอลรุ่นใหม่ รวมไปถึงฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ หรือ แม้กระทั่งชุดโฮมเธียเตอร์รุ่นใหม่ล่าสุด
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตคาร
นำท่านเข้าสู่ที่ PANDA HOTEL / DORSETT TSUEN WAN HOTEL / MK HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สามของการเดินทาง ฮ่องกง-ไหว้พระ-กรุเทพฯ  ( เช้า / เที่ยง / – )

เช้า  รับประทานอาหารเช้าแบบติ่มซ่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านสู่ วัดที่ 7 วัดชิหลิน หรือ สำนักชี (CHI LIN NUNNERY) สำนักชีแห่งนี้สร้างขึ้นตามสถาปัตยกรรมสมัยราชวงศ์ถัง เป็นแหล่งพำนักเพื่อความสงบ ภายในวัดมีสระบัวอันงดงาม สวนที่จัดแต่งอย่างประณีต และชายคาอารามลวดลายดอกบัวอันวิจิตร และมีรูปองค์พระโพธิสัตว์หลายปาง รวมทั้งเจ้าแม่กวนอิม ซึ่งประทับอยู่ในศาลด้านใน สำนักชีแห่งนี้ได้รับการบูรณะไปเมื่อปี 2000 จากที่สร้างขึ้นโดยใช้การเข้าไม้ทั้งหลังโดยไม่ใช้ตะปูเลยนอก จากท่อระบายน้ำที่เป็นเหล็ก นับเป็นการผสมผสานแบบใหม่ ซึ่งเป็นวัดที่สวยแห่งหนึ่งในฮ่องกง พร้อมชมร้านหยกเป็นสินค้าโอท๊อปท้องถิ่น
นำท่านไหว้พระ วัดที่ 8 วัดหวังต้าเซียน (WONG TAI SIN TEMPLE) เป็นวัดที่มีอายุกว่าครึ่งศตวรรษรายล้อมด้วยอาคารที่พักอาศัยของการเคหะ วัดแห่งนี้ขึ้นชื่อด้านอิทธิฤทธิ์ในการ ดูแลรักษาโรคภัยไข้เจ็บ จึงได้รับการนับถือเป็นพิเศษจากบรรดาคนป่วย ในช่วงวันก่อนตรุษจีนจะดีต่อสุขภาพมากๆ เนื่องจาก วัดนี้ ได้รับความนิยมและศรัทธาจากชาวฮ่องกงอย่างมาก วัดจากปริมาณผู้มาสักการบูชา และการที่หน่วยงานรัฐต้องจัดเจ้าหน้าที่ดูแล มีการปิดถนน และถ่ายทอดสดพิธีไหว้ ซึ่งจะมีทั้งพิธีกรรมตามลัทธิเต๋า และการเดินทางมาจุดธูปและนำของมาเซ่นไหว้ก่อนเที่ยงคืน
เปลี่ยนสู่วันขึ้นปีใหม่ (ตรุษจีน) ความศรัทธาที่มากมาย โดยเฉพาะคนท้องถิ่นฮ่องกงที่ส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพค้าขาย เน้นการศึกษาและสุขภาพดี จึงมาขอพรให้ไม่เจ็บไข้ และขอพรเรื่องการเรียนให้ลูกหลานเรียนเก่ง ตั้งแต่เริ่มต้นปีใหม่ การทำบุญและขอพรเทพเจ้าเป็นเคล็ดที่ยึดถือกันอย่างเหนียวแน่นเช่นเดียวกับการนับถือเรื่องฮวงจุ้ย”การขอพรเทพเจ้า ต้องมาพร้อมกับ การให้ของเซ่นไหว้ตอบแทน” เป็นเรื่องสามัญที่รู้ว่าเป็นทั้งธรรมเนียมและประเพณีปฏิบัติ แต่ในเบื้องลึกกว่านั้น มีผู้ให้ข้อคิดว่า หากจะขอพรจากเทพเจ้า ก็ต้องลงทุน โดยเฉพาะการขอให้ธุรกิจการค้าเจริญรุ่งเรือง
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ เกาะลันเตา ซึ่งมีขนาดใหญ่เป็นสองเท่าของเกาะฮ่องกง และเป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในคาบสมุทรฮ่องกง นำท่านนั่งกระเช้า Ngong ping 360 จากตุงชุงสู่ที่ราบนองปิง โดยประมาณ 25 นาที ท่านจะได้ชมทิวทัศน์รอบตัว 360 องศาของเกาะลันเตา พบกับสถาปัตยกรรมจีนโบราณของหมู่บ้านนอง ปิงบนพื้นที่ 1.5 เฮคตาร์ ด้านบนท่านจะพบกับ “หมู่บ้านหนองปิง” ซึ่งมีร้านค้ามากมายอาทิเช่น ร้านขายชา, ร้านขายตะเกียบ รวมไปถึงโรงหนังที่เกี่ยวกับตำนานของพระพุทธเจ้าและเรื่องเล่าเกี่ยวกับลิงสามตัว(ค่าเข้าชมโรงหนังสำหรับสองเรื่องนี้ไม่รวมอยู่ในค่าบริการ) นำท่านสักการะองศ์ วัดที่ 9 พระใหญ่วัดโป่หลินบนเกาะลันเตา ท่านสามารถเดินขึ้นบันไดเพื่อขึ้นไปสักการะ พระใหญ่เทียนถาน(พระใหญ่โป่วหลิน) ซึ่งประดิษฐานอยู่ด้านบน องค์พระสร้างจากการเชื่อมแผ่นสัมฤทธิ์ถึง 200 แผ่น หนัก 250 ตันและสูง 34 เมตร องค์พระหันพระพักตร์ไปยังเนินเขาเบื้องล่างบริเวณทะเลจีนใต้
(ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ และกำหนดการเปิด-ปิดบำรุงรักษากระเช้า หากกระเช้าปิดให้บริการ เราจะนำท่านขึ้นโดยรถ สงวนสิทธิ์หากไม่สามารถขึ้นกระเช้าอันเกิดจากสาเหตุข้างต้นทุกกรณี)
จากนั้นนำท่านลงกระเช้า เพื่อช้อปปิ้ง สินค้า HONGKONG FACTORY OUTLET ที่ตุงชุง แหล่งรวมเสื้อผ้า
แบรนด์เนมมากว่า 40 แบรนด์ดัง ลดราคามากกว่า 70% ,รองเท้ากีฬา ,ร้านอาหาร ,ซุปเปอร์มาร์เก็ตฯลฯ
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน
*******************************************************************
17.00 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน ฮ่องกง แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ HX 765
19.15 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
**********************ขอบพระคุณอย่างสูง*****************************
21.15 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Emirates Airlines เที่ยวบินที่ EK385
23.15 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

 กำหนดเดินทาง

ผู้ใหญ่

(ห้องละ 2 ท่าน)

ท่านละ

เด็ก(ต่ำกว่า 12 ปี)

มีเตียงเสริม

พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

เด็ก(ต่ำกว่า 12 ปี)

ไม่มีเตียงเสริม

พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

พักท่านเดียว

เพิ่ม

 27-29,28-30 พฤษภาคม 17,900.- 16,900.- 15,900.- 3,000.-
3-5,4-6,10-12,11-13,17-19,18-20,24-26,25-27 มิถุนายน 17,900.- 16,900.- 15,900.- 3,000.-
2-4,8-10,9-11,15-17,22-24,23-25 กรกฎาคม 17,900.- 16,900.- 15,900.- 3,000.-
22-24 ตุลาคม

ขาไป HX762 : 0300-0705

ขากลับ  HX765 : 1800-1950

20,900.- 19,900.- 18,900.- 4,000.-








แท็ก คำค้นหา

จองที่พักทั่วโลก



[X] close
[X] close
[X] close