(มิ.ย.-ก.ค.) ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ ช้อปปิ้ง ไหว้พระเสริมมงคล 4วัน2คืน 11,999.-

โค้ดทัวร์ GO-19

กำหนดวันเดินทาง :
9 – 12, 14 – 17, 18 – 21, 23 – 26, 25 – 28 มิ.ย. 59 / 5 – 8, 23 – 26, 26 – 29 ก.ค. 59

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

23.30 น. พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 5 เคาน์เตอร์ M
สายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

วันที่สองของการเดินทาง กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – มาเก๊า – วัดอาม่า – โบสถ์เซนต์ปอล – เซนาโด้ สแควร์ เวเนเชี่ยน – จูไห่

01.35 น. ออกเดินทางสู่สนามบินฮ่องกง โดยสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค เที่ยวบินที่ CX – 706
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) (1)
05.10 น. เดินทางถึง สนามบินเช็กลับก๊อก ฮ่องกง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
(เวลาท้องถิ่นที่ฮ่องกง เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)
ฮ่องกง..มีวัดน่าสนใจหลายแห่ง คนฮ่องกงจะนิยมไปวัดโดยเฉพาะช่วงเทศกาลสำคัญอย่างวันตรุษจีน, วันไหว้พระ จันทร์ ฯลฯ เพื่อขอพรให้มีสุขภาพแข็งแรง, ร่ำรวย, มีความ สุขกายสุขใจหรือกิจการเจริญรุ่งเรือง นำท่านเดินทางสู่ มาเก๊า โดยเรือเฟอร์รี่ (1 ชม.) ดินแดนที่ผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกไว้อย่างกลมกลืน ใน อดีตเคยเป็นอาณานิคมของโปรตุเกสมาก่อน พบกับสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมของวัดต่างๆ ที่มีมาตั้งแต่สมัย ราชวงศ์หมิงหรือโบสถ์เก่าแก่ลักษณะสถาปัตยกรรม บารอคหรือโคโลเนียลของชาวตะวันตกก็มีให้ชื่นชมความงามกัน ได้อย่างเต็มตา นำท่านเดินทางสู่วัดอาม่า หรือศาลเจ้าแม่ทับทิม สร้างขึ้นเพื่ออุทิศถวายให้กับอาม่าองค์เทพธิดา แห่งท้องทะเล ภายในมีศาลเจ้าและก้อนหินขนาดใหญ่ซึ่งแกะสลักเป็นรูปเรือสำเภาโบราณ บริเวณด้านหน้าวัดมีรูป ปั้นสิงโตหินอยู่ 2 ตัว เชื่อกันว่าหากใครได้หมุนลูกแก้วที่อยู่ในปากสิงโตไปทางขวา 3 ครั้ง พร้อมกับตั้งจิตอธิษฐาน แล้วจะสมหวังในสิ่งที่ปรารถนา นำท่านแวะชิมและเลือกซื้อของฝาก ณ ร้านโอท๊อปพบกับ หมูแผ่น, ปลาเค็ม, ขนม เมียจ๋า-ผัวจ๋า, ท็อฟฟี่นม, ทองม้วน เป็นต้น
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (2)
บ่าย นำท่านสู่โบสถ์เซนต์ปอล สร้างขึ้นเมื่อต้นศตวรรษที่ 17 มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และเป็นสัญลักษณ์ประจำ
เมืองมาเก๊า โบสถ์แห่งนี้เคยเป็นโรงเรียนสอนศาสนาแห่งแรกของชาวตะวันตกในดินแดนตะวันออกไกล ต่อมาในปี
ค.ศ.1835 เกิดเพลิงไหม้อย่างรุนแรงทำให้โบสถ์เซนต์ปอลคงเหลือแค่เพียงบานประตูและบันไดทางเข้าด้านหน้าที่
สง่างาม ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งย่านเซนาโด้ สแควร์ ซึ่งโดดเด่นด้วยพื้นถนนที่ปูลาดด้วยกระเบื้องเป็นลอนคลื่นเปรียบ
เสมือนท้องทะเลอันสมบูรณ์ เป็นแหล่งที่รวมไว้ซื่งร้านค้าต่างๆ มากมายไม่ว่าจะเป็นร้านขายเสื้อผ้าแฟชั่น, ร้าน
จำหน่ายของที่ระลึกรวมไปถึงร้านขนมอบ, ขนมพื้นเมือง เป็นต้น จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ The Venetian Macau
ให้ท่านชมบรรยากาศภายในที่ตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมแบบบารอคธีมในประเทศอิตาลี ประกอบไปด้วยคาสิโนที่
ใหญ่ที่สุดในโลกกว้างขนาดเท่ากับสนามฟุตบอล พบกับ The Grand Canal ซึ่งจะมีส่วนของร้านค้าแบรนด์เนมทั้ง
หลายกว่า 300 ร้านค้า โดยมีลำคลองและบริการพายเรือกอนโดล่าพร้อมขับกล่อมด้วยเสียงเพลงสไตล์โอเปร่า
ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่จูไห่ โดยรถโค้ช (30 นาที)
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (3)
นำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรม MINAN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 3 ดาว

วันที่สามของการเดินทาง ถนนคู่รัก – อนุสาวรีย์หวีหนี่ – วัดไป่เหลียน – พระราชวังหยวนหมิง+โชว์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร โรงแรมที่พัก (4)
จูไห่ เป็นเมืองหน้าด่านของประเทศจีนซึ่งอยู่ทางชายฝั่งตอนใต้ของมณฑลกวางตุ้ง ในปี 1980 จึงถูกพัฒนาให้กลาย เป็นเมืองสมัยใหม่จนมีประชากรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว (เพิ่มถึง 10 เท่า เดิมมีเพียง 100,000 คนเท่านั้นและเป็นเพียง หมู่บ้านชาวประมงเล็กๆ) ปัจจุบันกลายเป็นเมืองท่องเที่ยวสำคัญอีกแห่งหนึ่ง จูไห่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองที่สะอาดรวม ถึงมีทัศนียภาพสวยที่สุดของจีน เพราะมีอาณาเขตติดกับทะเลทำให้เรียกที่นี่ว่าเป็น “เมืองร้อยเกาะ” หรือ “เมืองแห่ง ความโรแมนติก” นำท่านแวะถ่ายรูปหวีหนี่ รูปแกะสลักหญิงสาวชาวประมงยืนถือไข่มุก สูง 8.7 เมตร น้ำหนักราว
10 ตัน ที่ตั้งอยู่ริมทะเลแห่งนี้คือหนึ่งในสัญลักษณ์ สำคัญของเมืองจูไห่ที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1982 ด้วยฝีมือของนัก แกะสลักผู้มีชื่อเสียงถือเป็นรูปปั้นกลางทะเลแห่งแรกของจีน ชมถนนคู่รัก (Lover’s Road) เป็นถนน เรียบชายหาด ที่สวยงามของจู่ไห่ ที่นี่คู่รักจะเดินจูงมือกันโดยมีเสียงคลื่นและสายลมเย็นๆ พัดโชยมาเป็นระยะ นำท่านแวะชมร้านยา ที่เลื่องชื่อที่สุดผลิตภัณฑ์บัวหิมะ สามารถรักษาแผลที่โดนน้ำร้อนลวกและแผลพุพองได้เป็นอย่างดี จากนั้นนำท่านชม วัดไป่เหลียน หรือวัดดอกบัวขาว เป็นวัดเล็กๆ ที่มีวิวทิวทัศน์สวยงาม ภายในบริเวณวัด จะมีบันไดเดินขึ้นไปกราบ นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวจูไห่ให้ความนับถือ ได้แก่ เทพเจ้าแห่งโชคลาภ, เทพเจ้ากวนอู, เจ้าแม่กวนอิม บริเวณด้าน นอกมีระฆังไว้ให้คนที่ไปขอพรตีเพื่อให้พรที่ขอสมดั่งปรารถนาโดยให้ตี 3 ครั้ง จากนั้นนำท่านแวะชมหยกจีน ของล้ำ ค่าของชาวจีนที่ขึ้น ชื่อและมีความเชื่อว่าหยก คือสัญลักษณ์ของความดีงาม, สติปัญญาและความยุติธรรม ซึ่งหากใคร ได้ครอบครอง หยกจะพบความสุข ความเจริญรุ่งเรือง ความร่ำรวย ความมีโชค รวมถึงทำให้อายุยืนอีกด้วย ให้ท่าน ได้เลือกชมหยกที่ได้ผ่านการเจียระไนมาเป็นเครื่องประดับนำโชค อาทิ กำไลหยก แหวนหยกหรือเผ่เย้าตามอัธยาศัย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5)
บ่าย นำท่านแวะชมผลิตภัณฑ์ที่ทำจาก ผ้าไหมจีนที่มีชื่อเสียง โดยเฉพาะผ้าห่มไหมที่ห่มอุ่นในหน้าหนาวและเย็นสบาย ในหน้าร้อน จากนั้นนำท่านชมพระราชวังหยวนหมิง หลังทหารอังกฤษกับฝรั่งเศสบุกเข้ามาทำลายพระราชวังหยวน หมิงหยวนในกรุงปักกิ่งช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง ทางการจีนเลยจำลองบางส่วนของพระราชวังฤดูร้อนขึ้นใหม่ใน จูไห่ ปีค.ศ. 1992 บนเนื้อที่กว่า 1.39 ตารางกิโลเมตร เท่าขนาดเดิมทุกประการ (จำลองจุดสำคัญ 18 แห่ง จาก 40 แห่ง ประกอบด้วย ท้องพระโรงสำหรับว่าราชการ, พระตำหนักใน, เกาะเผิงไหลตรงกลางทะเลสาบฝู่ไห่ที่องค์ จักรพรรดิโปรดมาทอดพระเนตรการแข่งเรือ, กลุ่มตำหนักฟ่างหูเฉิ่งจิ่ง, ห้องทรงพระสำราญ, ศาลาริมน้ำ ฯลฯ) ใน พระราชวังแห่งนี้ ได้แบ่งออกเป็น 3 ส่วนสำคัญระหว่างเส้นทางเดินเที่ยวยังมีร้านรวงต่างๆ ซึ่งตกแต่งสไตล์หนังจีน กำลังภายในให้เข้ากับบรรยากาศ จำหน่ายสินค้าพวกเครื่องประดับ, ผ้าไหม, ชุดย้อนยุค, ขนมขบเคี้ยวกับของกิน เล่น ฯลฯ และการแสดงที่คัดสรรมาแล้วอย่าง ดรีมมิงหยวนหมิงหยวน (การแสดงไฮไลต์ที่พาย้อนอดีตกลับไปสู่ พระราชวังหยวนหมิงหยวนเมื่อครั้งยังไม่ถูกทำลาย กระทั้งต้องผจญกับสงครามจนถูกเผาทำลายไปและได้ก่อสร้าง พระราชวังขึ้นมาใหม่ โดยทุกเรื่องราวถูกถ่ายทอดผ่านการแสดงประกอบแสงสีเสียง ซึ่งใช้เทคโนโลยีจอแอลซีดีเข้า มาประกอบเป็นฉากหลังที่สวยงามและมีมิติมากกว่า) ฯลฯ รับรองว่าท่านจะต้องประทับใจ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (6) พิเศษ…หอยเป๋าฮื้อ + ไวน์แดง
นำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก ณ MINAN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 3 ดาว

วันที่สี่ของการเดินทาง ฮ่องกง – วัดเชอกุง – วัดหวังต้าเซียน – ถนนนาธาน – ฮ่องกง – กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร โรงแรมที่พัก (7)
นำท่านเดินทางสู่ฮ่องกง โดยเรือเฟอร์รี่ (90 นาที) เพื่อเดินทางสู่วัดเชอกุง วัดแห่งนี้สร้างเพื่อเป็นเกียรติแก่เทพ
เชอคุง แม่ทัพแห่งราชวงศ์ซ่งผู้มีชื่อเสียงทั้งด้านการรบ, ผดุงคุณธรรมและช่วยขจัดปัดเป่าโรคภัยสิ่งไม่ดีทั้งหลายออก
ไปได้ โดยสร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อ 300 ปีก่อน ต่อมาราวปี ค.ศ. 1993 จึงได้สร้างวัดแห่งใหม่ขึ้นมาทดแทนของเดิมและ
นำรูปปั้นท่านนายพลที่มีความสูงถึง 10 เมตร เข้าไปตั้งไว้ในอารามด้านในพร้อมด้วยรูปปั้น 8 เซียนแห่งลัทธิเต๋า
ซึ่งอยู่บริเวณทางเดินด้านนอกซ้าย-ขวา ทุกวันที่ 2 ของเดือนแรกตามปฏิทินจีน ชาวฮ่องกงจะเดินทางมาที่วัดแห่งนี้
เพื่อถวายกังหันลม เพราะเชื่อว่ากังหันลมนี้จะช่วยพัดพาสิ่งชั่วร้ายและโรคภัยไข้เจ็บออกไปจากตัวนำพาแต่ความ
โชคดีเข้ามา ให้ท่านได้หมุนกังหันทองแดงตามความเชื่อของชาวฮ่องกงโดยหมุน 3 รอบ นำท่านชมโรงงานฮ่องกง
จิวเวอร์รี่ ที่รับรองโดยรัฐบาลฮ่องกง ได้เชิญซินแสชื่อดังจัดวางตำแหน่งของเครื่องประดับแต่ละเม็ดให้เข้ากับกังหัน
ซึ่งเป็นเครื่องรางตามหลักฮวงจุ้ย โดยจำลองเลียนแบบมาจากแชกงเหมี่ยว กังหันใหญ่ 4 ใบพัด ที่ชาวฮ่องกงให้ความ
เลื่อมใสศรัทธา นำท่านเดินทางสู่วัดหวังต้าเซียนหรือเทพเจ้าแห่งสุขภาพดี มาที่นี่คนมักขอให้สุขภาพดีหรือหายป่วย
ตำนานเล่าว่ารูปปั้นองค์เทพเจ้าหว่องไท่ซินถูกนำมาจากเฉียวซาน มณฑลกวางซี ในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 โดย
เหลียงได้นำมาประดิษฐานอยู่ที่ร้านขายยาสมุนไพรของเขา เมื่อชาวบ้านมาซื้อยาก็ได้กราบไหว้ขอให้หายจากโรคภัย
ไข้เจ็บต่างๆ และนั่นก็ทำให้เกิดเสียงร่ำลือต่อกันว่าเทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์จริง สามารถช่วยรักษาโรคภัยให้หายขาดได้
ทว่าวันหนึ่งร้านขายยาได้เกิดไฟไหม้ เหลียงจึงหยุดกิจการขายยาก่อนได้รับบัญชาจากหว่องไทซิน (ในฝัน) ให้ไป
สร้างวัดแห่งใหม่ห่างจากท่าเรือเป็นระยะทางกว่า 3,600 ก้าว ใกล้กับหมู่บ้านชุกหยวน ทางขวาของท่าเรือเกาลูน
เขาจึงจัดการสร้างวัดแห่งใหม่ขึ้นและได้ตั้งชื่อว่าวัดหว่องไท่ซิน จากนั้นนำท่านแวะชม สินค้าท้องถิ่นของฮ่องกง ณ
ร้านสมุนไพร ให้ท่านได้เลือกชมตามอัธยาศัย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (8)
บ่าย ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งย่านฮาร์เบอร์ พลาซ่า, โอเชี่ยนเทอร์มินอล จุดนัดพบของขาช้อปที่รวมห้างฯ ขนาดใหญ่ 2 แห่ง เข้าด้วยกัน (ภายในแบ่งออกเป็นสองส่วน คือ ส่วนพลาซ่าและร้านค้าของทางห้างฯ) โดยเน้นขายสินค้าจากแบรนด์ ดังระดับโลกและแบรนด์ทั่วไปทั้งในประเทศและต่างประเทศรวมแล้วกว่า 700 ร้านค้า พบกับ DFS Galleria ห้างฯ ปลอดภาษีที่ยกขบวนแบรนด์หรูจากทั่วโลก เช่น Burburry, Carlier, BVLGARI, Chanel, Dior, Fendi, Chloe, Hermes,Coach, Louis Vuitton, Gucci ฯลฯ มาให้ท่านได้เลือกช้อปอย่างจุใจ
(อาหารเย็น อิสระตามอัธยาศัย เพื่อไม่เสียเวลาในการเที่ยวชม)
ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบินฮ่องกง
21.55 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค เที่ยวบินที่ CX – 709
(บริการของว่างและเครื่องดื่มบนเครื่อง) (9)
23.55 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิ์ภาพ

อัตราค่าบริการ : Fun 5

 

ฮ่องกง – มาเก๊า – จูไห่

ช้อปปิ้ง – ไหว้พระเสริมมงคล

 

4 วัน / 2 คืน (CX)

9 – 12, 14 – 17 มิ.ย. 59
18 – 21, 23 – 26 มิ.ย. 59

25 – 28 มิ.ย. 59

5 – 8, 23 – 26 ก.ค. 59

26 – 29 ก.ค. 59

 

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 – 3 ท่าน 11,999   บาท
เด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักร่วมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

(มีเตียงเสริม)

11,999   บาท
เด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักร่วมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่มีเตียงเสริม)
11,999   บาท
พักเดี่ยว ชำระเพิ่ม ท่านละ 2,500   บาท

โค้ดทัวร์ GO-19

ทัวร์ฮ่องกง ด้านล่างเลยจ้า

ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกงเทศกาล
ทัวร์ฮ่องกง ม.ค. ปีใหม่
ทัวร์ฮ่องกง ก.พ. วันเด็ก
ทัวร์ฮ่องกง มี.ค. วันวาเลนไทน์
ทัวร์ฮ่องกง เม.ย. วันตรุษจีน
ทัวร์ฮ่องกง พ.ค. วันมาฆะ
ทัวร์ฮ่องกง มิ.ย. วันจักรี
ทัวร์ฮ่องกง ก.ค. วันสงกรานต์
ทัวร์ฮ่องกง ส.ค. วันแรงงาน
ทัวร์ฮ่องกง ก.ย. วันฉัตรมงคล
ทัวร์ฮ่องกง ต.ค. วันพืชมงคล
ทัวร์ฮ่องกง พ.ย. วันวิสาขบูชา
ทัวร์ฮ่องกง ธ.ค. วันอาสาฬ
ฮ่องกงลดทั้งเกาะ วันเข้าพรรษา
วันคริสต์มาส วันออกพรรษา
วันรัฐธรรมนูญ วันปิยะ
วันแม่ วันพ่อ

สอบถามผ่าน FB Messenger คลิ๊กที่นี่

สายตรงฝ่ายขาย 0904699695

รวมโปร ทัวร์โคตรถูก Line@ คลิ๊กที่นี่แท็ก คำค้นหา

จองที่พักทั่วโลก

[X] close
[X] close