(มิ.ย.-ก.ค.) ทัวร์ฮ่องกง พีกแทรม เซินเจิ้น ช้อปปิ้ง 3วัน2คืน 12,999.-

โค้ดทัวร์ GO-18

กำหนดวันเดินทาง :
28 – 30 พ.ค. 59 / 4 – 6, 11 – 13, 18 – 20, 25 – 27 มิ.ย. 59 /
2 – 4, 9 – 11, 16 – 18, 23 – 25 ก.ค. 59

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – สะพานชิงหม่า – เจ้าแม่กวนอิม รีพัสเบย์ วิคตอเรียพีก (รถราง 1 เที่ยว) – เซินเจิ้น

04.30 น. พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 5 เคาน์เตอร์ M
สายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
06.30 น. ออกเดินทางสู่สนามบินฮ่องกง โดยสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค เที่ยวบินที่ CX – 616
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) (1)
10.40 น. เดินทางถึง สนามบินเช็กลับก๊อก ฮ่องกง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
(เวลาท้องถิ่นที่ฮ่องกง เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)
ฮ่องกง..มีวัดน่าสนใจหลายแห่งส่วนใหญ่เป็นวัดที่มีความเก่าแก่พอๆกับการก่อตั้งเมือง เมื่อต้องการอธิฐานขอพร คนฮ่องกงจะนิยมไปวัดโดยเฉพาะช่วงเทศกาลสำคัญอย่างวันตรุษจีน, วันไหว้พระจันทร์ ฯลฯ เพื่อขอพรให้มีสุขภาพ แข็งแรง, ร่ำรวย, มีความสุขกายสุขใจหรือกิจการเจริญรุ่งเรือง นำท่านข้ามสะพานชิงหม่า ที่ยาวเป็นอันดับ 9 ของโลก เพื่อเชื่อมระหว่างเกาะลันเตากับฝั่งเกาลูน เป็นสะพาน 2 ชั้น ชั้นบนมีเลนสำหรับรถวิ่ง 6 เลน และชั้นล่างสำหรับ
รถไฟ 2 เลน ในเวลากลางคืนจะเปิดไฟสว่างไสว
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (2)
บ่าย นำท่านแวะสักการะเจ้าแม่กวนอิม (รีพัส เบย์) เป็นวัดสำคัญอีกแห่งหนึ่งของฮ่องกง สร้างในปี ค.ศ. 1993 ในแต่ละ ปีจะมีผู้คนจำนวนมากเดินทางมาขอพรจากเจ้าแม่กวนอิม, เจ้าแม่ทับทิมและเทพเจ้าแห่งโชคลาภ โดยเฉพาะการขอ ให้มีลูกที่ว่ากันว่า ถ้าใครมาขอมักสมหวังทุกครั้งไป จากนั้นข้ามสะพานซึ่งเชื่อว่าจะมีอายุยืนยาวไปอีก 3 ปี แต่มีข้อ แม้ว่าเมื่อข้ามไปแล้วอย่าเดินย้อนกลับทางเดิม ให้เดินตรงไปข้างหน้าแล้วค่อยอ้อมสะพานกลับมา นำท่านนั่งรถราง พีกแทรม (1 เที่ยว) เพื่อให้ท่านได้ชมทัศนียภาพอันแปลกตาของอ่าววิกตอเรียและเกาลูนอีกมุมมอง พีกแทรมเป็น พาหนะเก่าแก่ที่สุดของฮ่องกง เปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1888 ถือว่าเป็นแห่งแรกในเอเชีย เดิมเป็นรถรางที่ใช้ พลังงานไอน้ำในการขับเคลื่อน แต่ในปี ค.ศ.1926 ก็ได้ถูกเปลี่ยนมาเป็นระบบเกียร์ไฟฟ้าและเปลี่ยนเป็นการควบคุม ด้วยระบบไมโครโพรเซสเซอร์ ซึ่งเป็นระบบใหม่ล่าสุดจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในปี ค.ศ.1989 (มีประสิทธิภาพและ ความปลอดภัยสูง) พบกับตึกระฟ้าที่สูงตระหง่านและอาคารต่างๆ ที่ก่อสร้างตรงตามหลักฮวงจุ้ย อาทิ ตึกแบงค์ออฟ ไชน่า มีรูปทรงเหมือนดาบแหลมขนาดใหญ่และมีเหลี่ยมมีมุมแหลมอยู่รอบด้าน ส่วนเสาสูงด้านบนคล้ายหนวดของ แมลงมีไว้เพื่อสื่อถึงพลังอำนาจและความเจริญรุ่งเรืองให้กับอาคารหลังนี้, อาคารเอชเอสบีซี ชาวฮ่องกงยังเชื่อว่า อาคารหลังนี้มีฮวงจุ้ยที่ดีที่สุดในฮ่องกง เพราะที่ตั้งของอาคารเป็นจุดบรรจบของเส้นมังกรทั้งห้า และการที่ตึกหันหน้า ไปทางอ่าววิกตอเรียโดยไม่มีสิ่งก่อสร้างใดกีดขวาง ก็หมายถึงความเจริญรุ่งเรืองที่ไม่มีอุปสรรคใดๆ มาขัดขวาง ชั้น บนสุดของตึกมีสิ่งก่อสร้างคล้ายปืนใหญ่เป็นการแก้ฮวงจุ้ยให้กับตึกแบงค์ออฟไชน่า ที่มีลักษณะเป็นดาบแหลม ให้ท่านได้ถ่ายภาพอันสวยงามน่าประทับใจ ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่เซินเจิ้น โดยรถไฟ (45 นาที) ปัจจุบัน เป็นประตูหน้าด่านและจุดเชื่อมต่อทางเศรษฐกิจที่สำคัญระหว่างฮ่องกงกับจีนแผ่นดินใหญ่ รัฐบาลจีนจึงกำหนดให้ เซินเจิ้นที่เคยเป็นเพียงหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆ ทางตอนใต้ของมณฑลกวางตุ้งเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษในปี ค.ศ. 1980 จากนั้นที่นี่จึงกลายเป็นเมืองที่มีประชากรมากเป็นอันดับต้นๆ ของจีน (ความหนาแน่นประชากรเป็นอันดับ 5 ของโลก)
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (3)
นำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรม CAA HOLY SUN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว

วันที่สองของการเดินทาง หลอหวู่ เซ็นเตอร์ – ตลาดตงเหมิน – ชมโชว์ม่านน้ำ 3 มิติ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร โรงแรมที่พัก (4)
นำท่านเดินทางสู่หลอหวู่ เซ็นเตอร์ หรือมาบุญครองเมืองไทย เนื่องจากการจัดร้านปละประเภทสินค้าที่ขาย เช่น เสื้อผ้า, รองเท้า, กระเป๋า, ของเล่น, เซรามิก, วแผ่นซีดี, เครื่องใช้ไฟฟ้า ฯลฯ ให้ความรู้สึกคล้ายกับห้างมาบุญครอง ของไทย ต่างกันก็ตรงสินค้าส่วนใหญ่เป็นสินค้าเลียนแบบนั่นเอง ส่วนราคาคนขายมักเปิดมาแพงสุดๆ ฉะนั้นหาก ต้องการซื้อสินค้าอะไร ควรรู้ราคามาบ้างหรือต่อราคา 50-60% เป็นอย่างน้อย หากไม่ได้ให้เดินไปร้านอื่นเลย (ถ้าเขา ลดตามที่ต่อแล้วไม่ซื้ออาจจะโดนด่าตามหลังได้) ที่สำคัญก่อนตกลงซื้อทุกคร้ังต้องตรวจสอบสินค้าให้ละเอียด เพราะ ขึ้นชื่อว่าของเลียนแบบก็ย่อมมีหลายเกรดหลายราคา จากนั้นนำท่านแวะชมหยกจีน ของล้ำค่าของชาวจีนที่ขึ้นชื่อ และมีความเชื่อว่าหยก คือสัญลักษณ์ของความดีงาม, สติปัญญาและความยุติธรรม ซึ่งหากใครได้ครอบครองหยกจะ พบความสุข ความเจริญรุ่งเรือง ความร่ำรวย ความมีโชค รวมถึงทำให้อายุยืนอีกด้วย ให้ท่านได้เลือกชมหยกที่ได้ ผ่านการเจียระไนมาเป็นเครื่องประดับนำโชค อาทิ กำไลหยก แหวนหยกหรือเผ่เย้าตามอัธยาศัย นำท่านแวะชิมชา สินค้าท้องถิ่นของเมืองจีน ท่านจะได้พบกับชานานาชนิดให้ท่านได้เลือกชิมตามอัธยาศัย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5)
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ตงเหมิน สแควร์ แหล่งช้อปปิ้งสุดฮิตสำหรับชาวจีนและชาวฮ่องกง เนื่องจากเป็นที่รวมห้างเล็ก ห้างน้อย, ร้านเสื้อผ้า, ร้านเครื่องแต่งกาย, ร้านของฝาก, ซูเปอร์มาร์เกตและร้านอาหารตังแต่แผงเล็กๆ ราคาประหยัด ไปจนถึงร้านหรูมีระดับ แถมยังมีพื้นที่ช้อปปิ้งใต้ดินให้ไปละลายทรัพย์กันเล่นๆ ด้วย เพียงแต่สินค้าส่วนมากเป็น แบรนด์ในประเทศจีน มีหมวก, รองเท้า, กระเป๋า ฯลฯ รวมทั้งร้านขนมนานาชนิด จากนั้นนำท่านชมโชว์ Mangrove Groove โชว์ม่านน้ำ 3 มิติ ที่ใช้ทุนสร้างกว่า 200 ล้านหยวน จัดแสดงที่ OCT BAY WATER SHOW THEATRE ซึ่งเป็นโรงละครทางขนาดใหญ่ เป็นโชว์ที่เกี่ยวกับเด็กผู้กล้ากับลิงวิเศษที่ออกตามหาเครื่องบรรเลงเพลงที่มีชื่อว่า ปีกแห่งความรัก การแสดงที่จะการใช้อุปกรณ์, แสงเลอร์เซอร์, ไฟ, เครื่องเปล่งแสงม่านน้ำ, ระเบิดน้ำ เป็นต้น
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (6) ให้ท่านลิ้มลอง หอยเป๋าฮื้อ พร้อมจิบไวน์แดง
นำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรม CAA HOLY SUN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว

วันที่สามของการเดินทาง ฮ่องกง – วัดเชอกุง – วัดหวังต้าเซียน – ถนนนาธาน – ฮ่องกง – กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร โรงแรมที่พัก (7)
นำท่านเดินทางกลับสู่ฮ่องกง โดยรถไฟ (45 นาที) เพื่อเดินทางสู่วัดเชอกุง วัดแห่งนี้สร้างเพื่อเป็นเกียรติแก่เทพ เชอคุง แม่ทัพแห่งราชวงศ์ซ่งผู้มีชื่อเสียงทั้งด้านการรบ, ผดุงคุณธรรมและช่วยขจัดปัดเป่าโรคภัยสิ่งไม่ดีทั้งหลายออก ไปได้ โดยสร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อ 300 ปีก่อน ต่อมาราวปี ค.ศ. 1993 จึงได้สร้างวัดแห่งใหม่ขึ้นมาทดแทนของเดิมและ นำรูปปั้นท่านนายพลที่มีความสูงถึง 10 เมตร เข้าไปตั้งไว้ในอารามด้านในพร้อมด้วยรูปปั้น 8 เซียนแห่งลัทธิเต๋า ซึ่ง อยู่บริเวณทางเดินด้านนอกซ้าย-ขวา ทุกวันที่ 2 ของเดือนแรกตามปฏิทินจีน ชาวฮ่องกงจะเดินทางมาที่วัดแห่งนี้เพื่อ ถวายกังหันลม เพราะเชื่อว่ากังหันลมนี้จะช่วยพัดพาสิ่งชั่วร้ายและโรคภัยไข้เจ็บออกไปจากตัวนำพาแต่ความโชคดี เข้ามา ให้ท่านได้หมุนกังหันทองแดงตามความเชื่อของชาวฮ่องกงโดยหมุน 3 รอบ จะขับไล่สิ่งชั่วร้ายและนำแต่สิ่งดีๆ มาให้ นำท่านชมโรงงานฮ่องกงจิวเวอร์รี่ ที่รับรองโดยรัฐบาลฮ่องกง ได้เชิญซินแสชื่อดังจัดวางตำแหน่งของเครื่อง ประดับแต่ละเม็ดให้เข้ากับกังหันซึ่งเป็นเครื่องรางตามหลักฮวงจุ้ย โดยจำลองเลียนแบบมาจากแชกงเหมี่ยว กังหัน ใหญ่ 4 ใบพัด ที่ชาวฮ่องกงให้ความเลื่อมใสศรัทธา นำท่านเดินทางสู่วัดหวังต้าเซียนหรือเทพเจ้าแห่งสุขภาพดี มาที่นี่ คนมักขอให้สุขภาพดีหรือหายป่วย ตำนานเล่าว่ารูปปั้นองค์เทพเจ้าหว่องไท่ซินถูกนำมาจากเฉียวซาน มณฑลกวางซี ในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 โดย เหลียงได้นำมาประดิษฐานอยู่ที่ร้านขายยาสมุนไพรของเขา เมื่อชาวบ้านมาซื้อยาก็ได้ กราบไหว้ขอให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ และนั่นก็ทำให้เกิดเสียงร่ำลือต่อกันว่าเทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์จริง สามารถช่วย รักษาโรคภัยให้หายขาดได้ ทว่าวันหนึ่งร้านขายยาได้เกิดไฟไหม้ เหลียงจึงหยุดกิจการขายยาก่อนได้รับบัญชาจาก หว่องไทซิน (ในฝัน) ให้ไปสร้างวัดแห่งใหม่ห่างจากท่าเรือเป็นระยะทางกว่า 3,600 ก้าว ใกล้กับหมู่บ้านชุกหยวนทาง ขวาของท่าเรือเกาลูน เขาจึงจัดการสร้างวัดแห่งใหม่ขึ้นและได้ตั้งชื่อว่าวัดหว่องไท่ซิน จากนั้นนำท่านแวะชมสินค้า ท้องถิ่นของฮ่องกง ณ ร้านสมุนไพร ให้ท่านได้เลือกชมตามอัธยาศัย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (8)
บ่าย จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้งย่านฮาร์เบอร์ พลาซ่า, โอเชี่ยนเทอร์มินอล จุดนัด พบของขาช้อปที่รวมห้างฯ ขนาดใหญ่ 2 แห่งเข้าด้วยกัน (ภายในแบ่งออกเป็นสองส่วน คือ ส่วนพลาซ่าและร้านค้า ของทางห้างฯ) โดยเน้นขายสินค้าจากแบรนด์ดังระดับโลกและแบรนด์ทั่วไปทั้งในประเทศและต่างประเทศรวมแล้ว กว่า 700 ร้านค้า พบกับ DFS Galleria ห้างฯ ปลอดภาษีที่ยกขบวนแบรนด์หรูจากทั่วโลก เช่น Burburry, Carlier, BVLGARI, Chanel, Dior, Fendi, Hermes, Coach, Louis Vuitton, Gucci ฯลฯ มาให้ท่านได้เลือกช้อปอย่างจุใจ
(อาหารเย็น อิสระตามอัธยาศัย เพื่อไม่เสียเวลาในการช้อปปิ้ง)
ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบินฮ่องกง
21.55 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค เที่ยวบินที่ CX – 709
(บริการของว่างและเครื่องดื่มบนเครื่อง) (9)
23.55 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิ์ภาพ

อัตราค่าบริการ : FUN 4

 

ฮ่องกง – พีกแทรม – เซินเจิ้น – ช้อปปิ้ง

 

3 วัน / 2 คืน (CX)

28 – 30 พ.ค. 59

4 – 6, 11 – 13 มิ.ย. 59

18 – 20, 25 – 27 มิ.ย. 59

2 – 4, 9 – 11 ก.ค. 59

16 – 18, 23 – 25 ก.ค. 59

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 – 3 ท่าน   12,999  บาท
เด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักร่วมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

(มีเตียงเสริม)

   12,999  บาท
เด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักร่วมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่มีเตียงเสริม)
   12,999  บาท
พักเดี่ยว ชำระเพิ่ม ท่านละ    2,500  บาท

ทัวร์ฮ่องกง ด้านล่างเลยจ้า

ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกงเทศกาล
ทัวร์ฮ่องกง ม.ค. ปีใหม่
ทัวร์ฮ่องกง ก.พ. วันเด็ก
ทัวร์ฮ่องกง มี.ค. วันวาเลนไทน์
ทัวร์ฮ่องกง เม.ย. วันตรุษจีน
ทัวร์ฮ่องกง พ.ค. วันมาฆะ
ทัวร์ฮ่องกง มิ.ย. วันจักรี
ทัวร์ฮ่องกง ก.ค. วันสงกรานต์
ทัวร์ฮ่องกง ส.ค. วันแรงงาน
ทัวร์ฮ่องกง ก.ย. วันฉัตรมงคล
ทัวร์ฮ่องกง ต.ค. วันพืชมงคล
ทัวร์ฮ่องกง พ.ย. วันวิสาขบูชา
ทัวร์ฮ่องกง ธ.ค. วันอาสาฬ
ฮ่องกงลดทั้งเกาะ วันเข้าพรรษา
วันคริสต์มาส วันออกพรรษา
วันรัฐธรรมนูญ วันปิยะ
วันแม่ วันพ่อ

สอบถามผ่าน FB Messenger คลิ๊กที่นี่

สายตรงฝ่ายขาย 0904699695

รวมโปร ทัวร์โคตรถูก Line@ คลิ๊กที่นี่แท็ก คำค้นหา

จองที่พักทั่วโลก

[X] close
[X] close