(ธ.ค.-ม.ค.) ทัวร์ฮ่องกง โอเชี่ยลปาร์ค มาดามทุสโซ่ 3วัน[บินEmirate Airline] 17,900.-

หมวด 1. มกราคม, ทัวร์ฮ่องกงมาเก๊าไฮไลท์, ธันวาคม, วันพ่อ (5 ธ.ค.), วันรัฐธรรมนูญ (10 ธ.ค.)     Comments Off on (ธ.ค.-ม.ค.) ทัวร์ฮ่องกง โอเชี่ยลปาร์ค มาดามทุสโซ่ 3วัน[บินEmirate Airline] 17,900.-
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

โค้ดทัวร์ GH-122

กำหนดวันเดินทาง:
ธันวาคม 02-04,04-06,08-10,09-11,11-13 ธันวาคม 2559 17,900.-
ธันวาคม : 03-05 ธันวาคม 2559 (วันพ่อ) 19,900.-
ธันวาคม : 10-12 ธันวาคม 2559 (วันรัฐธรรมนูญ) 18,900.-
มกราคม : 01-03 มกราคม 2560 21,900.-
มกราคม : 06-08 , 13-15 , 20-22 มกราคม 2560 19,900.-
มกราคม : 07-09 , 14-16 , 21-23 มกราคม 2560 18,900.-

โปรแกรมการเดินทาง เช้า เที่ยง ค่ำ โรงแรมที่พัก
1 กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – Symphony of Lights [ชมแสดงไฟ] X ✈ O PANDA HOTEL หรือเที่ยบเท่า
2 รีพลัสเบย์ – สวนสนุกโอเชี่ยนปาร์ค O X O PANDA HOTEL หรือเที่ยบเท่า
3 ยอดเขาวิคตอเรียพีค(นั่งรถรางพีคแทรม) – มาดามทุสโซ่ – อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน – กรุงเทพฯ O O ✈

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – Symphony of Lights [ชมแสดงไฟ]

10.30 น.

13.45 น. พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณอาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ T สายการบิน Emirate Airline โดยมีเจ้าหน้าที่ … คอยอำนวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทางและสัมภาระให้กับท่าน
ออกเดินทางสู่ฮ่องกงโดยสายการบิน Emirate Airline เที่ยวบินที่ EK384
17.35 น.
ดินทางถึงสนามบิน Hongkong International Airport (เวลาเร็วกว่าเมืองไทย 1 ชม.) นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว พร้อมกัน ณ ทางออก EXIT B
สนามบินตั้งอยู่บนเกาะลันเตา ฮ่องกงเป็นดินแดนตอนปลายสุดทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีนติดกับมณฑลกวางตุ้ง จากนั้นนำท่านเดินทางผ่านเส้นทางไฮเวย์อันทันสมัย ผ่านสะพานแขวนซิงหม่า (TSING MA BRIDGE) ซึ่งเป็นสะพานแขวนทางรถยนต์ที่มีความยาวมากกว่า 2.2 กิโลเมตร ซึ่งได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังระดับโลก นอร์แมน ฟอสเตอร์ ระหว่างทางท่านจะได้ชมทิวทัศน์ของเกาะฮ่องกง
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านชมโชว์ยิงแสงเลเซอร์ประกอบแสงเสียงสุดตระการตาตอบโต้กันตามจังหวะเสียงเพลง Symphony of Lights (โชว์รอบ 20.00 น. ในกรณีเดินทางมาทันเวลา)

เดินทางเข้าสู่ที่พัก Panda Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่สองของการเดินทาง รีพลัสเบย์ – สวนสนุกโอเชี่ยนปาร์ค

เช้า รับประทานอาหารเช้าโรงแรม ณ ที่พัก หรือ ณ ภัตตาคาร แบบติ่มซำ
นำท่านนมัสการ วัดเจ้าแม่กวนอิม ณ หาดรีพลัสเบย์ สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1993 ในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางมาสักการบูชาขอพรศักดิ์สิทธิ์จากเจ้าแม่กวนอิม และขอพรจากเทพเจ้าองค์อื่นๆ ด้วย อาทิเช่น ขอพรโชคลาภ ความร่ำรวยจากเทพไฉ่ซิงเอี้ย ,ขอพรเรื่องความรัก ให้สมหวังในรัก ขอพรได้จากเทพแห่งความรัก และเทพเจ้าแห่งโชคลาภองค์อื่นๆ ณ ชายหาดรีพัลส์เบย์ ถ้าใครมาขอก็มักสมหวังทุกครั้งไป

นำท่านเดินทางเข้าสวนสนุกโอเชียนปาร์ค สวนสนุกที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียอาคเนย์ อยู่ระหว่างอาเบอร์ดีนและหาดรีพัลส์เบย์ศูนย์รวมเครื่องเล่นเร้าใจสิ่งที่ดึงดูดใจคือ กระเช้าลอยฟ้า ซึ่งมีความยาวที่สุดในเอเชียมีความยาวประมาณ 1.4 KM.ท่านสามารถมองเห็นอ่าวรีพัลส์เบย์ได้อย่างสวยงาม สวนสนุกโอเชียนปาร์ค แบ่งโซนเป็น 2 โซน โซนที่ 1 HEADLAND รวบรวมเครื่องเล่นที่ออกแนวหวาดเสียวไว้มากมาย อาทิ Raging River (ล่องแก่ง), SpaceWheel (วงล้ออวกาศ),Mine Train (รถไฟเหาะตีลังกา),Ocean Park Tower (หอคอยมหัศจรรย์)และยังมีอื่นๆอีกมากมายให้ท่านได้สัมผัสและพลาดไม่ได้ The Abyss เป็นเครื่องเล่นที่เป็นลักษณะหอคอยสูง 60 เมตร จะพาคุณขึ้นไปบนความสูงจนสูงสุดและจะปล่อยคุณลงพื้นด้วยความเร็วสูงชนิดลืมหายใจไปเลย โซน 2 LOW LAND เครื่องเล่นสำหรับคุณหนูๆ ทั้งหลาย มีตั้งแต่ Merry Go Round (ม้าหมุน),ชิงช้าสวรรค์,รถเหวี่ยงมาหาสนุกฯลฯพบกับน่ารักของเหล่าหมีแพนดาเจ้า Jia Jia,An An รวมไปถึงDinosaurs,ปลาทอง,บ้านผีเสื้อ,โชว์นก,Whiskers Theatre การแสดงน่ารักๆของตัวการ์ตูนและยังมี Shark Aquarium, Atoll Reef เป็นแอควเรียมทีมีขนาดใหญ่ที่รวบรวมพันธุ์ปลามากกว่า 2000 ชนิด เป็นอแควเรียมที่เยี่ยมที่สุดในเอเชีย และยังมีเครื่องเล่นอีกมากมายให้ท่านได้อิสระตามอัธยาศัย สุดยอดไฮไลต์ที่สร้างชื่อของโอเชี่ยนปาร์ค หากพลาดเสมือนว่าคุณมาไม่ถึงทีนี่กันเลยทีเดียว คือ การโชว์ปลาโลมา สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม แสนน่ารักและอบอุ่น และเหล่าบรรดาสิงโตทะเล ที่จะแหวกว่าย อย่างสนุกสนานที่ Pacific Pier
*** อิสระอาหากลางวันตามอัธยาศัย

ค่ำ
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
เดินทางเข้าสู่ที่พัก Panda Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่สามของการเดินทาง ยอดเขาวิคตอเรียพีค(นั่งรถรางพีคแทรม) – มาดามทุสโซ่ – อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน – กรุงเทพฯ

เช้า
รับประทานอาหารเช้าโรงแรม ณ ที่พัก หรือ ณ ภัตตาคาร แบบติ่มซำ
.. จากนั้น วิคตอเรียพีค (Victoria Peak) หรือ The Peak ถ่ายรูปคู่กับวิวทิวทัศน์ของตึกสูงต่างๆ ซึ่งได้สร้างตามหลักฮวงจุ๊ยบนเกาะฮ่องกง และเป็นจุดชมวิวที่สูงที่สุด และสวยที่สุดของฮ่องกงสัมผัสบรรยากาศสดชื่น สามารถชมทัศนียภาพอันงดงามของเกาะฮ่องกงและเกาลูน ได้ทั้งเกาะอย่างชัดเจน ชมไฟตึกสูงในฮ่องกง ยอดเขาที่สูง 552 เมตรจากระดับน้ำทะเล ตั้งอยู่ในเกาะฮ่องกง ที่ด้านบนของ The Peak มีอาคาร Peak Tower เป็นอาคารรูปชาม หรือ ครึ่งวงกลมสูง 7 ชั้น มีห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร และร้านขายของที่ระลึกหลายร้านจะเป็นห้าง ร้านขายของฝาก ร้านขายของ Brand name เป็นแหล่งชอปปิ้งที่สูงที่สุดในฮ่องกงจากนั้นนำท่านชมพิพิธภัณฑ์หุ่นขึ้ผึ้งมาดามทุสโซ่ (Madame Tussauds) (รวมค่าเข้าแล้ว) เป็นอีกสถานที่หนึ่งงที่อยู่ในอาคารของ Peak Tower มีหุ่นขี้ผึ้งที่เสมือนจริงของเหล่าดารานักแสดงและบุลคลผู้มีชื่อเสียงมากกว่า 100 คน ให้ทุกคนได้สัมผัสกันแบบใกล้ชิดเหมือนว่าคุณเป็นดาราเสียเอง สนุกกับการเปิดประสบการณ์ใหม่ที่นี้สามารถเข้าชมหุ่นได้อย่างใกล้ชิด ที่นี่แบ่งเป็น 11 โซนสำคัญ ได้แก่ เสน่ห์แห่งฮ่องกง(เช่น..ลิวเตอหัว), บุคคลในราชวงศ์, ผู้นำและวีรบุรุษในประวัติศาสตร์ (เช่น..ประธานาธิบดี บารัค โอบาม่า), โทรทัศน์, เวิลด์ พรีเมียร์, ศิลปะกังฟู (เช่น.. เฉินหลง), กระแสวัฒนธรรมเกาหลี(เช่น..นักแสดงในซีรี่ย์สเกาหลีสุดฮอตและนักร้องเคป๊อบ), แชมเปี้ยนในตำนาน, ประวัติศาสตร์เสมือนจริง, สุดยอดคนดนตรี (เช่น.. เลดี้กาก้า) และดินแดนแห่งแฟนตาซี(เช่น..เหล่าซุปเปอร์ฮีโร่และตัวละครในจินตนาการ)

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน – พิเศษ เมนูห่านย่าง
..จากนั้นนำชมโรงงานจิวเวอร์รี่ ซึ่งเป็นโรงงานที่มีชื่อเสียงที่สุดของฮ่องกงในเรื่องการออกแบบเครื่องประดับท่านสามารถหาซื้อได้ในราคาพิเศษ !! และนำท่านเลือกซื้อยาสมุนไพรจีนต่างๆ อีกมากมาย ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งถนนนาธานตามอัธยาศัย เช่น ช้อปปิ้งที่ Ocean Terminal และ Harbour City กับสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังต่างๆ ระดับโลกกว่า 700 ร้านค้า อาทิ เช่น Armani, Prada, Gucci, Burburry, Carlier, Chanel, Coach, Dior Fendi, Louis Vuitton, Chole ฯลฯ ห้างขายของเด็กเล่น Toy r’us ร้านช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ DFS Galleria
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัย
สมควรแก่เวลาเดินทางสู่สนามบินนานาชาติฮ่องกง
21.15 น.
23.15 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Emirate Airline เที่ยวบินที่ EK385
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

กำหนดการเดินทาง ราคา

ผู้ใหญ่

ราคาเด็ก

(มีเตียง)

นอนกับ 2 ผู้ใหญ่

ราคาเด็ก

(ไม่มีเตียง)

นอนกับ 2 ผู้ใหญ่

พักเดี่ยว

เพิ่ม

ธันวาคม : 02-04 ธันวาคม 2559 17,900 17,900 15,900 5,000
ธันวาคม : 03-05 ธันวาคม 2559 (วันพ่อ) 19,900 19,900 17,900 5,000
ธันวาคม : 04-06  ธันวาคม 2559 17,900 17,900 15,900 5,000
ธันวาคม : 08-10 ธันวาคม 2559 17,900 17,900 15,900 5,000
ธันวาคม : 09-11 ธันวาคม 2559 17,900 17,900 15,900 5,000
ธันวาคม : 11-13 ธันวาคม 2559 17,900 17,900 15,900 5,000
ธันวาคม : 10-12 ธันวาคม 2559 (วันรัฐธรรมนูญ) 18,900 18,900 17,900 5,000
มกราคม :
วันที่ 01-03 มกราคม 2560
21,900 21,900 19,900 6,000
มกราคม :

วันที่ 06-08 มกราคม 2560

19,900 19,900 17,900 5,000
มกราคม :

วันที่ 07-09 มกราคม 2560

18,900 18,900 17,900 5,000
มกราคม :

วันที่ 13-15 มกราคม 2560

19,900 19,900 17,900 5,000
มกราคม :

วันที่ 14-16 มกราคม 2560

18,900 18,900 17,900 5,000
มกราคม :

วันที่ 20-22  มกราคม 2560

19,900 19,900 17,900 5,000
มกราคม :

วันที่ 21-23  มกราคม 2560

18,900 18,900 17,900 5,000
ราคาจอยแลนด์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน หักออก ท่านละ 5,500.- // ราคาเด็กทารก INFANT  4,500.-

โค้ดทัวร์ GH-122

ทัวร์ฮ่องกง ด้านล่างเลยจ้า

ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกงเทศกาล
ทัวร์ฮ่องกง ม.ค. ปีใหม่
ทัวร์ฮ่องกง ก.พ. วันเด็ก
ทัวร์ฮ่องกง มี.ค. วันวาเลนไทน์
ทัวร์ฮ่องกง เม.ย. วันตรุษจีน
ทัวร์ฮ่องกง พ.ค. วันมาฆะ
ทัวร์ฮ่องกง มิ.ย. วันจักรี
ทัวร์ฮ่องกง ก.ค. วันสงกรานต์
ทัวร์ฮ่องกง ส.ค. วันแรงงาน
ทัวร์ฮ่องกง ก.ย. วันฉัตรมงคล
ทัวร์ฮ่องกง ต.ค. วันพืชมงคล
ทัวร์ฮ่องกง พ.ย. วันวิสาขบูชา
ทัวร์ฮ่องกง ธ.ค. วันอาสาฬ
ฮ่องกงลดทั้งเกาะ วันเข้าพรรษา
วันคริสต์มาส วันออกพรรษา
วันรัฐธรรมนูญ วันปิยะ
วันแม่ วันพ่อ

สอบถามผ่าน FB Messenger คลิ๊กที่นี่

สายตรงฝ่ายขาย 0904699695

รวมโปร ทัวร์โคตรถูก Line@ คลิ๊กที่นี่แท็ก คำค้นหา

หมวด 1. มกราคม, ทัวร์ฮ่องกงมาเก๊าไฮไลท์, ธันวาคม, วันพ่อ (5 ธ.ค.), วันรัฐธรรมนูญ (10 ธ.ค.)     Comments Off on (ธ.ค.-ม.ค.) ทัวร์ฮ่องกง โอเชี่ยลปาร์ค มาดามทุสโซ่ 3วัน[บินEmirate Airline] 17,900.-

จองที่พักทั่วโลก

[X] close
[X] close