(ก.พ.-ต.ค.) ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น 3 วัน(บินเชียงใหม่)[บินแอร์เอเชีย] 15,900.-

หมวด 2. กุมภาพันธ์, 3. มีนาคม, 4. เมษายน, 5. พฤษภาคม, 7. กรกฎาคม, 8. สิงหาคม, ตุลาคม, ทัวร์ฮ่องกงมาเก๊าไฮไลท์, วันสงกรานต์ (13 เม.ย.)     Comments Off on (ก.พ.-ต.ค.) ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น 3 วัน(บินเชียงใหม่)[บินแอร์เอเชีย] 15,900.-
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

โค้ดทัวร์ GH-115

กำหนดการเดินทาง
วันที่ 10 – 12 ก.พ. / 17 – 19 มี.ค. 60 ราคา 15,900 บาท

วันที่ 15 – 17 เม.ย. /29 เม.ย. – 1 พ.ค. 60 ราคา 16,900 บาท

วันที่ 5 – 7 พ.ค. /9 – 11 ก.ค. / 11 – 13 ส.ค. / 21 – 23 ต.ค. 60 ราคา 15,900 บาท

วันแรก เชียงใหม่-ฮ่องกง-เซินเจิ้น-ช้อปปิ้งหลอวู่-ชมโชว์ม่านน้ำ 3 มิติ

04.00 น. พร้อมกันที่ สนามบินเชียงใหม่ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ เคาน์
เตอร์สายการบิน แอร์เอเชีย โดยมีเจ้าหน้าที่ อำนวยความสะดวกด้านเอกสารเดินทางและสัมภาระ
06.00น. ออกเดินทางสู่ ฮ่องกงโดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD0515
(รับประทานอาหารบนเครื่อง)
09.30 น.
เดินทางถึงสนามบิน Hongkong International Airport (เวลาเร็วกว่าเมืองไทย 1 ชม.)ซึ่งตั้งยู่บนเกาะลันเตา ฮ่องกงเป็นดินแดนตอนปลายสุดทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีนติดกับมณฑลกวางตุ้ง ประกอบด้วย เกาะฮ่องกง,นิวเทอร์ริทอรีส์,เกาลูน และเกาะเล็กๆอีก 235 เกาะ หลังจากผ่านการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว พร้อมกัน ณ ทางออก EXIT Bนำท่านเดินทางสู่ตัวเมือง ระหว่างทางได้ข้ามสะพานชิงหม่า ซึ่งเป็นสะพานแขวนที่ยาวที่สุดในโลก มีระยะทาง 2.3 กิโลเมตร
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเซินเจิ้น โดยรถไฟ ผ่านการตรวจคนเข้าเมือง “เมืองเซินเจิ้น” ซึ่งเป็นเมือง 1 ใน 4 เขตเศรษฐกิจปกครองพิเศษของมณฑลกวางตุ้งเป็นเมืองเศรษฐกิจการค้าที่สำคัญของจีนทางตอนใต้และเป็นแหล่งรวบรวมเทคโนโลยีและความทันสมัยอีกด้วย…
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านชมสินค้าพื้นเมืองของเมืองเซินเจิ้น ร้านสมุนไพร, ใบชา, หยก เพื่อฝากคนที่ท่านรัก…จากนั้นให้ท่านเพลิดเพลินกับการต่อราคาสินค้ามากกว่า 50% ที่คนไทยขนานนามว่า มาบุญครองเซินเจิ้น หรือหลอหวู่ ซิตี้ ท่านจะพบกับสินค้าก๊อปปี้แบรนด์เนม ชื่อดังมากมายอาทิ Armani, Prada, Gucci, Burberry, Cartier, Chanel, Coach, Dior Fendi, Louis Vuitton, Chole ฯลฯ
…นำท่านชมโชว์ MANGROVE GROOVE เป็นโชว์ม่านน้ำแบบ 3D เป็นโชว์ที่เกี่ยวกับเด็กหญิงผู้กล้ากับลิงวิเศษที่ออกตามหาเครื่องบรรเลงเพลงที่มีชื่อว่า “ปีกแห่งความรัก” เพื่อเอามาช่วยนกที่ถูกทำลายจากมนต์(มลพิษ)ในป่าโกงกาง ที่ใช้ทุนสร้างกว่า 200 ล้านหยวน จัดแสดงที่ OCT BAY WATER SHOW THEATRE ซึ่งเป็นโรงละครทางน้ำขนาดใหญ่ที่สามารถจุได้ 2,595 คน ใช้เวลา 28 เดือนในการสร้างแท่นแสดงบนน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลกครอบคลุมพื้นที่ 5,600 ตารางเมตร เป็นศิลปะแนวใหม่และเป็นความท้าทายเกี่ยวกับเทคโนโลยี และสร้างเพื่อเป็นตัวแทนของธรรมชาติ การแสดงบนเวทีมีทั้งหมด 4องค์ประกอบ ผสมผสานกับมหัศจรรย์ของมนต์เสน่ห์ของภาพเสมือนจริง การแสดงใช้อุปกรณ์ เช่น แสงเลเซอร์ ไฟ เครื่องเปล่งแสง ม่านน้ำ ระเบิดน้ำ ฯลฯ กว่า600ชนิด เป็นโชว์น้ำที่ใหญ่และทันสมัยที่สุดในโลก โชว์การแสดงสื่อประสมในช่วงเวลากลางคืน เป็นสัญลักษณ์ใหม่ในท่าเรือ OCT
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
เข้าสู่ที่พัก เซินเจิ้น Royal Century Hotel / หรือระดับเดียวกัน

วันที่สอง เซินเจิ้น-ฮ่องกง-ไหว้เจ้าแม่กวนอิม ณ หาดรีพลัสเบย์-วิคตอเรียพีค-วัดแชกง-ช้อปปิ้งถนนนาธาน

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
09.00 น. สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ฮ่องกง โดยรถไฟ ประมาณ 1 ชั่วโมง
10.00 น. เดินทางถึงฮ่องกง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านนมัสการ วัดเจ้าแม่กวนอิม ณ หาดรีพัลส์เบย์ สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1993 ในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางมาสักการบูชาขอพรศักดิ์สิทธิ์จากเจ้าแม่กวนอิม และขอพรจากเทพเจ้าองค์อื่นๆ ด้วย อาทิเช่น ขอพรโชคลาภ ความร่ำรวยจากเทพไฉ่ซิงเอี้ย ,ขอพรเรื่องความรัก ให้สมหวังในรัก ขอพรได้จากเทพแห่งความรัก และเทพเจ้าแห่งโชคลาภองค์อื่นๆ ณ ชายหาดรีพัลส์เบย์ นำท่านชมทิวทัศน์ของเกาะฮ่องกงบริเวณจุดชมวิว วิคตอเรียพีค (Victoria Point) ถ่ายรูปคู่กับวิวทิวทัศน์ของตึกสูงต่างๆ ซึ่งได้สร้างตามหลักฮวงจุ๊ยบนเกาะฮ่องกง จากนั้นนำชมโรงงานTSLซึ่งเป็นโรงงานที่มีชื่อเสียงที่สุดของฮ่องกงในเรื่องการออกแบบเครื่องประดับท่านสามารถหาซื้อได้ในราคาพิเศษ!!และนำท่านเลือกซื้อยาสมุนไพรจีน ต่างๆ อีกมากมาย…
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางเข้าชม วัดแชกงหมิว เป็นวัดเก่าแก่ที่มีความศักดิ์สิทธิ์มาก มีอายุกว่า 300 ปี วัดแชกงสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ถึงบุคคลสำคัญคนหนึ่งเป็นทหารมีชื่อว่าท่านแชกง เนื่องจากมีเหตุการณ์จลาจลเกิดขึ้นในทางภาคใต้ของจีนและท่านแชกงได้ทำวีระประวัติไว้ ทำให้คนทั่วไปยกย่องและคนจีนมีความเชื่อถือว่าหากได้ไปกราบไหว้และขอพรจากท่านแชกงจะประสบผลสำเร็จในทุกประการ แล้วจะต้องไปหมุนกังหันนำโชคที่ตั้งอยู่ในวัดเพื่อจะได้หมุนเวียนชีวิตของเราและครอบครัวให้มีความเจริญก้าวหน้าด้านหน้าที่การงาน โชคลาภ ยศศักดิ์ และถ้าหากคนที่ดวงไม่ดีมีเคราะห์ร้ายก็ถือว่าเป็นการช่วยหมุนปัดเป่าเอาสิ่งร้ายและไม่ดีออกไปให้หมด ในองค์กังหันนำโชคมี 4ใบพัด คือพร 4 ประการ คือ สุขภาพร่างกายแข็งแรง, เดินทางปลอดภัย, สมความปรารถนา และ เงินทองไหลมาเทมา ในทุกๆวันที่ 2 ของเดือนแรกตามปฏิทินจีนชาวฮ่องกงและนักธุรกิจจะมาวัดนี้เพื่อถวายกังหันลมเพราะเชื่อว่ากังหันจะช่วยพัดพาสิ่งชั่วร้ายและโรคภัยไข้เจ็บออกไปจากตัวและนำพาแต่ความโชคดีเข้ามาแทน จากนั้นอิสระช้อปปิ้งถนนนาธานตามอัธยาศัย เช่น ช้อปปิ้งที่ Ocean Terminal และ Harbour City กับสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังต่างๆ ระดับโลกกว่า 700 ร้านค้า อาทิ เช่น Armani, Prada, Gucci, Burburry, Chanel, Coach, Dior Fendi, Louis Vuitton, Chole ฯลฯ ห้างขายของเด็กเล่น Toy r’us ร้านช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ DFS Galleria
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
เข้าสู่ที่พัก ฮ่องกง Penta Hotel หรือระดับเดียวกัน

วันที่สาม สนามบินฮ่องกง-เชียงใหม่

05.00 น. บริการปลุกท่าน และเช็คเอาท์ออกจากที่พัก เพื่อเดินทางสู่สนามบินฮ่องกง
10.30 น. ออกเดินทาง โดยสายการบิน แอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD0516
(รับประทานอาหารบนเครื่อง)
12.35 น. เดินทางถึงสนามบินเชียงใหม่ โดยสวัสดิภาพ….

กำหนดการเดินทาง ราคา

ผู้ใหญ่

ราคาเด็ก

(มีเตียง)

นอนกับ 2 ผู้ใหญ่

ราคาเด็ก

(ไม่มีเตียง)

นอนกับ 2 ผู้ใหญ่

พักเดี่ยว

เพิ่ม

วันที่ 10 – 12 ก.พ. / 17 – 19 มี.ค. 60 15,900 15,900 15,900 3,900
วันที่  15 – 17 เม.ย. /29 เม.ย. – 1 พ.ค. 60 16,900 16,900 16,900 4,900
วันที่   5 – 7 พ.ค. /9 – 11 ก.ค. 60

       11 – 13 ส.ค. / 21 – 23 ต.ค. 60

15,900 15,900 15,900 3,900

โค้ดทัวร์ GH-115

ทัวร์ฮ่องกง ด้านล่างเลยจ้า

ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกงเทศกาล
ทัวร์ฮ่องกง ม.ค. ปีใหม่
ทัวร์ฮ่องกง ก.พ. วันเด็ก
ทัวร์ฮ่องกง มี.ค. วันวาเลนไทน์
ทัวร์ฮ่องกง เม.ย. วันตรุษจีน
ทัวร์ฮ่องกง พ.ค. วันมาฆะ
ทัวร์ฮ่องกง มิ.ย. วันจักรี
ทัวร์ฮ่องกง ก.ค. วันสงกรานต์
ทัวร์ฮ่องกง ส.ค. วันแรงงาน
ทัวร์ฮ่องกง ก.ย. วันฉัตรมงคล
ทัวร์ฮ่องกง ต.ค. วันพืชมงคล
ทัวร์ฮ่องกง พ.ย. วันวิสาขบูชา
ทัวร์ฮ่องกง ธ.ค. วันอาสาฬ
ฮ่องกงลดทั้งเกาะ วันเข้าพรรษา
วันคริสต์มาส วันออกพรรษา
วันรัฐธรรมนูญ วันปิยะ
วันแม่ วันพ่อ

สอบถามผ่าน FB Messenger คลิ๊กที่นี่

สายตรงฝ่ายขาย 0904699695

รวมโปร ทัวร์โคตรถูก Line@ คลิ๊กที่นี่แท็ก คำค้นหา

หมวด 2. กุมภาพันธ์, 3. มีนาคม, 4. เมษายน, 5. พฤษภาคม, 7. กรกฎาคม, 8. สิงหาคม, ตุลาคม, ทัวร์ฮ่องกงมาเก๊าไฮไลท์, วันสงกรานต์ (13 เม.ย.)     Comments Off on (ก.พ.-ต.ค.) ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น 3 วัน(บินเชียงใหม่)[บินแอร์เอเชีย] 15,900.-

เรื่องมาใหม่ใน "2. กุมภาพันธ์ 3. มีนาคม 4. เมษายน 5. พฤษภาคม 7. กรกฎาคม 8. สิงหาคม ตุลาคม ทัวร์ฮ่องกงมาเก๊าไฮไลท์ วันสงกรานต์ (13 เม.ย.) "

จองที่พักทั่วโลก

[X] close
[X] close