(ม.ค.-มี.ค.) ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 3วัน[บินเอมิเรต] 18,900.-

หมวด 1. มกราคม, 2. กุมภาพันธ์, 3. มีนาคม, ทัวร์ฮ่องกงมาเก๊าไฮไลท์     Comments Off on (ม.ค.-มี.ค.) ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 3วัน[บินเอมิเรต] 18,900.-
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – Symphony of Lights [ชมแสดงไฟ]

10.30 น.

13.45 น. พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณอาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ T สายการบิน Emirate Airline โดยมีเจ้าหน้าที่ … คอยอำนวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทางและสัมภาระให้กับท่าน
ออกเดินทางสู่ฮ่องกงโดยสายการบิน Emirate Airline เที่ยวบินที่ EK384
17.35 น.
ดินทางถึงสนามบิน Hongkong International Airport (เวลาเร็วกว่าเมืองไทย 1 ชม.) นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว พร้อมกัน ณ ทางออก EXIT B
สนามบินตั้งอยู่บนเกาะลันเตา ฮ่องกงเป็นดินแดนตอนปลายสุดทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีนติดกับมณฑลกวางตุ้ง จากนั้นนำท่านเดินทางผ่านเส้นทางไฮเวย์อันทันสมัย ผ่านสะพานแขวนซิงหม่า (TSING MA BRIDGE) ซึ่งเป็นสะพานแขวนทางรถยนต์ที่มีความยาวมากกว่า 2.2 กิโลเมตร ซึ่งได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังระดับโลก นอร์แมน ฟอสเตอร์ ระหว่างทางท่านจะได้ชมทิวทัศน์ของเกาะฮ่องกง
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร – พิเศษ เมนูห่านย่าง

นำท่านชมโชว์ยิงแสงเลเซอร์ประกอบแสงเสียงสุดตระการตาตอบโต้กันตามจังหวะเสียงเพลง Symphony of Lights (โชว์รอบ 20.00 น. ในกรณีเดินทางมาทันเวลา)

ค่ำ
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
เดินทางเข้าสู่ที่พัก Panda Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่สองของการเดินทาง พระใหญ่ลันเตา + กระเช้านองปิง –สวนสนุกดิสนีย์แลนด์

เช้า รับประทานอาหารเช้าโรงแรม ณ ที่พัก หรือ ณ ภัตตาคาร แบบติ่มซำ
เกาะลันเตาขึ้นกระเช้านองปิง เพื่อสัมผัสประสบการณ์อันน่าตื่นเต้นชมวิวทิวทัศน์หมู่เกาะทะเลจีนใต้และภูเขาสูงแบบ360องศา ระยะทางกว่า 5.7 กิโลเมตรโดยใช้เวลาประมาณ 25 นาที จากนั้นนำท่านนมัสการพระโพธิสัตว์กวนอิม พระมัญชูศรีโพธิสัตว์ และพระสมันตภัทรโพธิสัตว์ ณ วัดโปหลิน ซึ่งสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1920 เดิมเป็นวัดขนาดเล็กที่มีพระภิกษุสงฆ์เพียง 3 องค์ ต่อมาในปี ค.ศ. 1924 ได้เปลี่ยนเป็นศาสนสถานโปลินพร้อมทั้งมีการสร้างอารามและโบสถ์เพิ่มขึ้นทำให้ปัจจุบันมีพระภิกษุเดินทางมาจำวัดกันเป็นจำนวนมาก วัดโป่หลินเป็นวัดเจห้ามเซ่นไหว้อาหารที่เนื้อสัตว์ทุกชนิด วัดโปหลินตั้งอยู่ที่ระดับความสูง 22 เมตร สามารถมองเห็นพระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์ประทับกลางแจ้งองค์ใหญ่ที่สุดในโลกจากเกือบทุก ๆ ส่วนของเกาะ จากกระถางธูปขนาดใหญ่ที่ด้านล่าง ไต่ขึ้นบันได 268 ขั้นสู่ฐานที่องค์พระนั่งประทับอยู่เหนือระดับน้ำทะเล 371 เมตร องค์พระสร้างจากการเชื่อมแผ่นสัมฤทธิ์ถึง 200 แผ่น หนัก 250 ตันและสูง 34 เมตร องค์พระหันพระพักตร์ไปยังเนินเขาเบื้องล่างบริเวณทะเลจีนใต้ที่ฐานองค์พระมีรูปปั้นเทพธิดากำลังถวายเครื่องสักการะแด่พระพุทธบนสวรรค์ตามความเชื่อของนิกายมหายาน จึงเป็นที่มาของชื่อพระพุทธรูปเทียนถานบนยอดเขานี้เทียนถานแปลว่าแท่นบูชาบนสวรรค์ ภายในใต้องค์พระมีภาพศิลปะจีนโบราณมากมาย จากนั้นเที่ยวชมหมู่บ้านนองปิงที่จำลองชีวิตความเป็นอยู่ของชาวจีนมีบรรยากาศสบายๆแทรกตัวด้วยร้านน้ำชา ร้านอาหาร ร้ายขายของที่ระลึก

บ่าย
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านเข้าสู่ดินแดนแห่งความฝัน “HONGKONG DISNEYLAND” ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ แห่งนี้เป็นสวนสนุกแห่งที่ 5 ของดิสนีย์แลนด์ทั่วโลก เพียบพร้อมด้วยกิจกรรมและความสนุกสนานมากมายเป็นสวนสนุกและรีสอร์ทระดับโลกที่ถูกเนรมิตขึ้นบนเกาะลันเตา ล่าสุดดินแดนที่เพิ่งเปิดตัว MYSTIC POINT เมื่อปลายพฤษภาคม 2556 ที่ผ่านมา จัดโซนให้เป็นลักษณะของโซนแห่งความลึกลับและพิศวง เน้นจุดหลักที่เครื่องเล่นบ้านลึกลับที่ชื่อว่า “MYSTIC MANOR” และสวนแห่งเทวนิยายรอให้ท่านพิสูจน์ไปสัมผัสแล้ว “กริซลีย์กัลช” (GRIZZLY GULCH) สร้างสรรค์พิเศษสุดเฉพาะฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ เปิดโลกตะวันตก ผจญภัยหลากหลายทิศทาง แปลกใหม่ มันส์ ไม่เหมือนใคร กับรถรางตะลุยขุมทองแดนเถื่อน “รัน อเวย์ มายน์ คาร์ส ” (RUNAWAY MINE CARS) เกาะให้แน่นครั้งแรกกับโคสเตอร์ภาคพื้นดินหลากหลายทิศทางรายรอบด้วยแดนเถื่อนแปลกตาเลี้ยวเลาะผ่านโตรกธาร น้ำพุร้อน “ ไกเซอร์ กัลช” (GEYSER GULCH) ที่พวยพุ่งสะเทือนทั่วทั้งพื้นดินแล้วมาเยี่ยมบ้านช่างตีเหล็กหลบสายน้ำที่สาดส่าย และร้านของแห้งที่กลายเป็นร้านของเปียก ร่วมเฮฮาจ้องหาเพื่อนใหม่ เล็งให้แม่น แล้วพ่นสายน้ำจากเครื่องสูบลมของช่างตีเหล็ก สนุกสนานกันแบบเย็นฉ่ำ จากนั้นพบกับการต้อนรับแบบไวลด์ เวสต์ กับเพื่อนที่แสนวิเศษ มิกกี้, มินนี่, ชิพ แอนด์ เดลในชุดเสื้อผ้าน่ารักและสองเพื่อนดิสนีย์ กรีซลีย์ หมีน้อยโคด้า และเคไนย์ ดินแดนที่ยิ่งใหญ่เหนือคำบรรยายอีกที่หนึ่งที่ไม่ควรพลาด “ทอย สตอรี่แลนด์” (TOY STORYLAND) ธีมแลนด์จากดิสนีย์พิคซาร์สำหรับเด็กทุกวัย เมื่อเหล่าของเล่นออกมาสนุกสนาน ระวัง! ปฏิบัติการร่วมกับกองกำลังของแอนดี้ ทอยโซลเจอร์ พาราชู้ตดร๊อป (TOY SOLDIER PARACHUTE DROP) ทิ้งดิ่งจากความสูง 25 เมตร ดิ่งพสุธาร่อนจากเวหาสู่พื้นโลก,แล้วร่วมวิ่งไล่งับหาง ส่ายหัว ส่ายหางโยกกันหัวหมุน กับ สลิ้งกี้ด๊อกสปิน (SLINKY DOG SPIN), กรี๊ด!สุดเสียง หวาดเสียว อะดรีนาลีนกระฉูด บนรางรูปตัว U ที่ความสูง 27 เมตร กับโคสเตอร์ อาร์ซี เรเซอร์ (RC RACER)นอกจากนี้ท่านสามารถเล่นเครื่องเล่นอันทันสมัยและสนุกสนาน อีก 4 โซน โซนแรก “เมนสตรีท ยู เอส เอ” (MAIN STREET USA) ก้าวเข้าสู่ ความมีชีวิตชีวาเทศกาลเฉลิมฉลองของอเมริกันทาวน์ สนุกสนานไปกับ ไฟลท์ออฟ แฟนตาซี พาเหรด 2 รอบของทุกวัน ท่านจะได้พบกับร้านค้าขายของที่ระลึกและร้านอาหารมากมายสนุกกับรถไฟไอน้ำโบราณรอบสวนสนุกโซนที่สอง“ทูมอร์โรว์แลนด์” (TOMORROW LAND) ตื่นเต้น สนุกสนาน เหาะทะยานผ่านห้วงอวกาศอันมืดมิดไปกับโรลเลอร์โคสเตอร์ “สเปซเมาท์เท่น” (SPACE MOUNTAIN) และ“บัซไลท์เยียร์ แอสโทร บลาสเทอร์” (BUZZ LIGHTYEAR ASTRO BLASTERS) เครื่องเล่นที่ปกป้องจักรวาลยิงต่อสู้ผู้รุกรานพร้อมเก็บคะแนน ORBITORN เครื่องเล่นขับยานอวกาศ โซนที่สาม “แฟนตาซีแลนด์” (FANTASY LAND) ดื่มด่ำไปกับโลกแห่งเทพนิยาย พบกับเจ้าหญิง ณ ปราสาทเจ้าหญิงนิทรา สนุกกับเมืองเทพนิยายล่องเรือตามเรื่องราวรอบโลกที่ “อิทส์ อะ สมอล เวิล์ด” (IT’S A SMALL WORLD) ประทับใจไปกับการแสดงแบบบรอดเวย์ ที่ “เดอะโกลเด้น มิกกี้ส์” (THE GOLDEN MICKEYS) โซนสุดท้ายโซนที่สี่ “แอดเวนเจอร์แลนด์” (ADVANTURE LAND) ดินแดนแห่งการผจญภัยอันน่าตื่นเต้นสัมผัสความเร้าใจกับการผจญภัยในป่าลึกลับของเอเชียและแอฟริกาในดินแดน “จังเกิล ริเวอร์ ครูซ” (Jungle River Cruise) ซึ่งนักท่องเที่ยวจะเริ่มต้นการผจญภัยบนเรือสำรวจที่ล่องไปตามแม่น้ำสายใหญ่หัวใจหลักของแอดเวนเจอร์แลนด์ผ่านป่าลึกลับที่ทุกโค้งน้ำจะมีสิ่งลึกลับและสิ่งที่สร้างความตื่นเต้นต่างๆรออยู่เพื่อสร้างความสนุกให้กับผู้ที่เข้าไปเยือนไม่ว่าจะเป็นฝูงช้างที่เล่นน้ำอย่างสนุกสนานตื่นเต้นกับการ ผจญภัยกับสัตว์ป่านานาชนิด, Tarzan’s Tree House บ้านต้นไม้ของทาร์ซาน ช่วงก่อนสวนวนุกจะปิด ประมาณ 20.00น. ท่านจะได้พบกับโชว์ดอกไม้ไฟอันยิ่งใหญ่ตระการตาซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของดิสนีย์แลนด์ Disney in the Stars

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัย
เดินทางเข้าสู่ที่พัก Panda Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่สามของการเดินทาง ยอดเขาวิคตอเรียพีค(นั่งรถรางพีคแทรม) – หาดรีพัสเบย์ – อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน – กรุงเทพฯ

เช้า
รับประทานอาหารเช้าโรงแรม ณ ที่พัก หรือ ณ ภัตตาคาร แบบติ่มซำ
นำท่านชมวิวทิวทัศน์ของเกาะฮ่องกงบริเวณยอดเขา The Peak หรือ วิคตอเรีย พีค (Victoria Peak) ถ่ายรูปคู่กับวิวทิวทัศน์ของตึกสูงบนเกาะฮ่องกงจุดชมวิวที่สูงที่สุด และสวยที่สุดของฮ่องกงสัมผัสบรรยากาศสดชื่น สามารถชมทัศนียภาพอันงดงามของเกาะฮ่องกงและเกาลูน ได้ทั้งเกาะอย่างชัดเจน เป็นจุดชมวิว ชมไฟตึกสูงในฮ่องกง ยอดเขาที่สูง 552 เมตรจากระดับน้ำทะเล ตั้งอยู่ในเกาะฮ่องกง ที่ด้านบนของ The Peak มีอาคาร Peak Tower เป็นอาคารรูปชาม หรือ ครึ่งวงกลมสูง 7 ชั้น ภายในอาคารมีพิพิธภัณฑ์หุ่นขึ้ผึ้งมาดามทุสโซ่ (Madame Tussauds) ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร และร้านขายของที่ระลึกหลายร้านจะเป็นห้าง ร้านขายของฝาก ร้านขายของ Brand name เป็นแหล่งชอปปิ้งที่สูงที่สุดในฮ่องกง …จากนั้นนำท่านนมัสการขอพรจากเจ้าแม่กวนอิมและเทพเจ้าแห่งโชคลาภ ณ ชายหาดรีพัลส์เบย์ สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1993 ในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางมาสักการบูชาขอพรศักดิ์สิทธิ์จากเจ้าแม่กวนอิมเจ้าแม่ทับทิมและเทพเจ้าแห่งโชคลาภ โดยเฉพาะการขอลูกที่เชื่อกันว่าถ้าใครมาขอก็มักสมหวังทุกครั้งไป..

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร – พิเศษทานอาหารทะเลซีฟู้ด ณ หมู่บ้านชาวประมง Lei Yue Mun ที่ร้าน Fair Moon Seafood Restaurant อาทิเช่น…กุ้งทะเลลวก , ปลาทะเลนึ่งซีอิ้ว , เปาฮื้อนึ่งซีอิ้ว , ปลาหมึกทอดกระเทียม , กุ้งมังกรอบเนย , หอยเชลล์นึ่งกระเทียม-วุ้นเส้น
**รายการอาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
..จากนั้นนำชมโรงงานจิวเวอร์รี่ ซึ่งเป็นโรงงานที่มีชื่อเสียงที่สุดของฮ่องกงในเรื่องการออกแบบเครื่องประดับท่านสามารถหาซื้อได้ในราคาพิเศษ !! และนำท่านเลือกซื้อยาสมุนไพรจีนต่างๆ อีกมากมาย ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งถนนนาธานตามอัธยาศัย เช่น ช้อปปิ้งที่ Ocean Terminal และ Harbour City กับสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังต่างๆ ระดับโลกกว่า 700 ร้านค้า อาทิ เช่น Armani, Prada, Gucci, Burburry, Carlier, Chanel, Coach, Dior Fendi, Louis Vuitton, Chole ฯลฯ ห้างขายของเด็กเล่น Toy r’us ร้านช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ DFS Galleria
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัย
สมควรแก่เวลาเดินทางสู่สนามบินนานาชาติฮ่องกง
21.15 น.
23.15 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินฮ่องกงแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ EK385
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

กำหนดการเดินทาง ราคา

ผู้ใหญ่

ราคาเด็ก

(มีเตียง)

นอนกับ 2 ผู้ใหญ่

ราคาเด็ก

(ไม่มีเตียง)

นอนกับ 2 ผู้ใหญ่

พักเดี่ยว

เพิ่ม

มกราคม :

วันที่ 14-16 มกราคม 2560

18,900.- 18,900.- 16,900.- 5,000.-
มกราคม :

วันที่ 20-22  มกราคม 2560

19,900.- 19,900.- 17,900.- 5,000.-
มกราคม :

วันที่ 21-23  มกราคม 2560

18,900.- 18,900.- 16,900.- 5,000.-
กุมภาพันธ์ :
วันที่
03-05 , 04-06 , 10-12 , 12-14 , 18-20 , 24-26 , 25-27 กุมภาพันธ์ 2560
18,900.- 18,900.- 16,900.- 5,000.-
กุมภาพันธ์ :
วันที่
11 – 13 กุมภาพันธ์ 2560
19,900.- 19,900.- 17,900.- 5,000.-
มีนาคม :
วันที่ 02-04 , 03-05 ,04-06 , 10-12 , 11-13 , 16-18 , 17-19 , 23-25  มีนาคม 2560
18,900.- 18,900.- 16,900.- 5,000.-
มีนาคม :
วันที่ 30 มีนาคม – 01 เมษายน ,  31 มีนาคม – 02 เมษายน 2560
18,900.- 18,900.- 16,900.- 5,000.-
ราคาจอยแลนด์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน หักออก ท่านละ 5,500.- // ราคาเด็กทารก INFANT  4,500.-

ทัวร์ฮ่องกง ด้านล่างเลยจ้า

ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกงเทศกาล
ทัวร์ฮ่องกง ม.ค. ปีใหม่
ทัวร์ฮ่องกง ก.พ. วันเด็ก
ทัวร์ฮ่องกง มี.ค. วันวาเลนไทน์
ทัวร์ฮ่องกง เม.ย. วันตรุษจีน
ทัวร์ฮ่องกง พ.ค. วันมาฆะ
ทัวร์ฮ่องกง มิ.ย. วันจักรี
ทัวร์ฮ่องกง ก.ค. วันสงกรานต์
ทัวร์ฮ่องกง ส.ค. วันแรงงาน
ทัวร์ฮ่องกง ก.ย. วันฉัตรมงคล
ทัวร์ฮ่องกง ต.ค. วันพืชมงคล
ทัวร์ฮ่องกง พ.ย. วันวิสาขบูชา
ทัวร์ฮ่องกง ธ.ค. วันอาสาฬ
ฮ่องกงลดทั้งเกาะ วันเข้าพรรษา
วันคริสต์มาส วันออกพรรษา
วันรัฐธรรมนูญ วันปิยะ
วันแม่ วันพ่อ

สอบถามผ่าน FB Messenger คลิ๊กที่นี่

สายตรงฝ่ายขาย 0904699695

รวมโปร ทัวร์โคตรถูก Line@ คลิ๊กที่นี่แท็ก คำค้นหา

หมวด 1. มกราคม, 2. กุมภาพันธ์, 3. มีนาคม, ทัวร์ฮ่องกงมาเก๊าไฮไลท์     Comments Off on (ม.ค.-มี.ค.) ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 3วัน[บินเอมิเรต] 18,900.-

จองที่พักทั่วโลก

[X] close
[X] close